Rozvod není legrace | e15.cz

Rozvod není legrace

ZDROJ: Ženy - E15

Mgr. Hana Kuncová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Podle statistik si jím projde každý druhý muž nad osmnáct let. Rizikovou dobou, kdy k rozvodu dochází nejčastěji, jsou tři roky po svatbě. Tehdy totiž definitivně končí zamilovanost, růžové brýle jsou odloženy do nočního stolku a v 90 % vztahů v této době rodině vládne dítko.

O nárocích maminky během rozvodu jsme již psali. Jaká práva má tatínek a kdo mu může pomoci domoci se styku se svým potomkem, přiměřených alimentů i rodičovských povinností? Dobrý právník. Než se k němu vydáte, měl byste ale vědět, o čem se budete v kožených klubovkách bavit.

Pojďme se tedy na tuto problematiku nyní po právní stránce zaměřit z vaší pozice – otce, který je ženatý, a z pozice muže otce, který je svobodný a žije nebo žil s družkou – matkou nezletilého dítěte – ve společné domácnosti.

Co by vás mělo zajímat?

ROZVOD

Řízení o rozvod manželství může být zahájeno pouze na návrh jednoho z manželů. Jde o ryze osobní právo manžela. Přestože druhý manžel s návrhem na rozvod souhlasí, je rozvodové řízení chápáno jako sporné řízení, a to i v případě tzv. nesporného rozvodu podle § 24a zákona o rodině.

Příslušnost soudu je dána podle obvodu, kde měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného (druhého manžela), a není-li ani takového soudu, je příslušný obecný soud žalobce. Manželství zanikne dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.

OCHRANA DÍTĚTE

Nezletilé dítě nelze chránit proti rozvodu manželství jeho rodičů. Je možné jej chránit v souvislosti s rozvodem. Současné znění zákona o rodině přímo zakazuje rozvod manželství po dobu nezletilosti dětí, jestliže by byl rozvod v rozporu se zájmem těchto dětí danými zvláštními důvody (např. invalidita dítěte).

Je však samozřejmé, že toho z rodičů, který se pro rozvod rozhodl, nelze žádnými právními prostředky donutit, aby plnil své povinnosti vyplývající z manželství a rodičovství. Ochrana nezletilého dítěte je zabezpečena majetkově, a to v rámci zásady stejné životní úrovně manželů po dobu trvání manželství.

Zájmy nezletilého v rámci opatrovnického řízení pro dobu před a po rozvodu chrání kolizní opatrovník (orgán péče o dítě, tzv. OPD). Úprava nesporného, tzv. smluveného rozvodu podle § 24a zákona o rodině byla zavedena až v roce 1998. Jejím účelem je komplexní řešení právních následků s rozvodem spojených v okamžiku rozhodování o rozvodu. Soud v tomto případě nezjišťuje existenci rozvratu manželství ani příčiny rozvratu, a to oproti spornému rozvodu podle § 24 zákona o rodině.

Předpokladem nesporného rozvodu je následující:

a) Manželství trvalo nejméně jeden rok. Tato podmínka musí být splněna ke dni podání žaloby o rozvod manželství. Pokud by manželství trvalo méně než jeden rok, pak se musí postupovat podle § 24 zákona o rodině – tj. sporný rozvod a musí se prokázat kvalifikovaný rozvrat a jeho příčiny.

b) Manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí (počítáno ke dni podání návrhu na rozvod). Není třeba, aby manželé měli i formálně oddělené bydliště.

c) Druhý z manželů se k návrhu připojí – postačí, když pošle příslušnému soudu svůj souhlas s rozvodem.

d) Doloží se soudu podepsaná dohoda o vypořádání majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení, popř. úprava vyživovací povinnosti k rozvedenému manželovi. Tyto dohody stačí předložit soudu do doby, než se koná nařízené soudní jednání. Nutný je zde ověřený podpis.

e) Pravomocně skončené opatrovnické řízení.

Ustanovení § 25 zákona o rodině stanoví, že manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. V tomto opatrovnickém řízení se řeší především výchova a výživa nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, a pokud rodiče již před ním nežijí ve společné domácnosti, lze rozhodnout i o úpravě výchovy a výživy pro dobu do rozvodu manželství. V tomto opatrovnickém řízení můžete řešit i úpravu styku nezletilých dětí s druhým rodičem, pokud se rodiče nedohodnou mezi sebou.

Řízení o úpravě styku s nezletilým dítětem, pokud se rodiče dohodnou, není třeba řešit soudně. Tento vztah je buď založen na vzájemné důvěře, nebo postačuje uzavřít písemnou dohodu (podpisy se nemusejí ověřovat), ve které se specifikuje, odkdy dokdy (a to na určitý časový okamžik – hodinu) je dítě u druhého rodiče, který je nemá ve své výchově. V případě, že nastanou problémy mezi rodiči a vzájemná důvěra je narušena, je možné podat kdykoli návrh na soud podle faktického bydliště dítěte na úpravu styku s nezletilým.

KDY VÁS MOHOU ODMÍTNOUT?

Soud nepřistoupí k řízení o rozvodu do té doby, dokud není pravomocně skončené opatrovnické řízení, tj. především řízení o svěření nezletilého do výchovy a stanovení vyživovací povinnosti. Základním problémem rozhodování o úpravě poměru k nezletilým dětem před rozvodem je skutečnost, že soud zkoumá především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů.

Soud má dbát, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o něm. Soud při svém rozhodování má přihlédnout rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud přihlíží k řadě věcí za situace, kdy vztahy mezi rodiči mohou být silně poznamenány negativními emocemi až nepřátelstvím.

Soud ve svém rozhodnutí svěří dítě do výchovy jednoho z rodičů nebo do společné či střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li pak lépe zajištěny jeho potřeby. Zákon formuluje podmínky pro svěření dítěte do společné nebo střídavé výchovy kumulativně. Jedná se o následující: a) oba rodiče jsou způsobilí dítě vychovávat, b) oba rodiče mají o výchovu zájem, c) svěření dítěte do společné nebo střídavé výchovy je v zájmu dítěte, d) potřeby dítěte budou svěřením do společné nebo střídavé výchovy lépe zajištěny.

U MÁMY, U TÁTY?

V praxi můžete většinou dosáhnout společné nebo střídavé výchovy, a to za podmínky, že oba rodiče souhlasí se společnou nebo střídavou výchovou. O společné výchově se většinou rozhodne, pokud rodiče i po dobu po rozvodu zůstávají spolu ve společné domácnosti.

O střídavé výchově se obvykle v praxi rozhodne, pokud se rodiče na tomto typu výchovy dohodnou a jsou schopni svému dítěti zajistit, aby chodilo do stejné školy, nedojíždělo daleko do školního zařízení, mělo stejného pediatra, a především aby nebylo psychicky zatěžováno přesuny k jednomu či druhému rodiči.

Samozřejmě ideální je situace, že potomek bydlí na jednom místě a rodiče se vzájemně podle určitého harmonogramu schváleného soudem střídají. Ovšem v reálném životě si dokážeme těžko představit, jak souhlasíme s tím, že naše soukromí a náš nový vztah je narušován přístupem bývalého manžela do naší domácnosti a nové rodiny.

JAK NA ALIMENTY

Pojem výživné není zákonem výslovně definován. Soudní praxe na výživné pohlíží jako na zabezpečování potřeb mezi subjekty rodinněprávního vztahu, tj. na uspokojování ostatních hmotných potřeb (oblečení, obuv, potraviny, drogerie, léky, jízdné) a kulturních potřeb (vzdělání, rozvoj zájmů a zálib).

Výživným pro dítě je míněno uspokojování všech životních potřeb pro jeho všestranný rozvoj po stránce fyzické a duševní. V dnešní praxi se samozřejmě dbá i na vytváření úspor pro dítě na jeho budoucí vzdělání, výživu a bydlení. Je nutné si uvědomit, že do základu pro stanovení výživného se počítá nejenom příjem rodiče, ale i hodnota jeho majetku, proto doporučuji snažit se rozdělit celkovou výši výživného na výživné, které je splatné k rukám jednoho z rodičů pro hrazení okamžitých hmotných potřeb, a na tzv. vinkulované výživné, tj. vytváření úspor pro nezletilé dítě u renomovaného finančního ústavu (například stavební spoření, životní pojištění, které se vyplácí v okamžiku zletilosti a podobně).

Relativně zaniká vyživovací povinnost rodičů k dětem, jakmile se přestanou soustavně připravovat na své budoucí povolání. Uzavře-li dítě manželství, vznikne ze zákona vyživovací povinnost mezi manželi a je zde nutné podat návrh na soud na zrušení či snížení vyživovací povinnosti vůči dítěti. Tip právníka: V každém případě doporučuji, aby se tatínkové vždy snažili uzavřít s matkou svého nezletilého dítěte dohodu. Každá dohoda ve věci výchovy a výživy musí být schválena soudem.

V případě, že dojde ke změně poměrů, a to u dítěte, otce nebo matky, může rodič, který má dítě ve své výchově, požádat o zvýšení výživného. V praxi dochází k tomu, že vzhledem k vývoji dítěte se zvyšuje výživné v průměru každé tři roky. V případě střídavé péče je stanoveno výživné podle majetkových a příjmových poměrů jednoho a druhého rodiče.

V žádném případě nelze spojovat výši a placení výživného se stykem dítěte s druhým rodičem, u kterého není ve výchově. Výši výživného nelze spojovat ani s případným vypořádáním společného jmění manželů. Výživné vždy náleží dítěti a je splatné většinou k 15. dni v měsíci předem, a to vždy k rukám rodiče, který ho má svěřeno do výchovy.

Jakmile se nezletilé dítě stane zletilým, je výživné splatné k jeho rukám. V případě, že výživné není hrazeno po dobu delší než 4 měsíce, má právo rodič, který má dítě svěřeno do výchovy nebo OPD, podat podnět orgánům činným v trestním řízení k prošetření, zda nedošlo ke spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Každou platbu výživného doporučuji poukazovat poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, anebo si nechat hotovostní platbu potvrdit proti podpisu od druhého rodiče.

ROZPAD PARTNERSTVÍ

V případě, že nejste ve stavu „ženatý“, a jeden nebo druhý partner opustil společnou domácnost, pak jste ušetřen řízení o rozvod, případně řízení o vypořádání společného jmění manželů a čeká vás pouze opatrovnický soud, který rozhodne o svěření nezletilého dítěte do výchovy a stanoví vyživovací povinnost.

Zde platí totéž, co jsem již výše uvedla, je nutné upravit výchovu, výživu, případně úpravu styku s nezletilým, pokud se rodiče nedohodnou. Každopádně musí být výchova a vyživovací povinnost upravena soudem. I v tomto případě je žádoucí, aby se rodiče snažili uzavřít dohodu o výchově a výživě nezletilého, kterou následně nechají opatrovnickým soudem podle faktického bydliště nezletilého dítěte schválit.

I zde je účastníkem řízení orgán péče o dítě, který chrání zájmy a potřeby nezletilého a provádí i případná místní šetření v bydlišti každého z rodičů a vyjadřuje se ke svěření nezletilého do výchovy a ke stanovení výše výživného.

Tip pro vás: Snažte se vždy dohodnout o výchově a výživě a úpravě styku s nezletilým. Uvědomte si, že řízení před opatrovnickým soudem není řízení sporné, ale nesporné. To znamená, že žádný z rodičů zde nemůže vyhrát. Vyhrává pouze vaše dítě, které bude vědět a cítit, že jeden i druhý rodič jsou pro něho zde, že i přesto, že jste se rozhodli, že nebudete spolu žít, že se dokážete dohodnout, respektovat, vzájemně komunikovat a emocionálně se nevydírat.

Uvědomte si, že tímto svým přístupem vychováváte své dítě a připravujete ho na jeho budoucí partnerské vztahy. Nebo snad chcete, aby si prošlo stejným peklem, jako vy?

Článek vyšel v časopise Maminka

Autor: Mgr. Hana Kuncová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video