Chcete bydlet? Jaké dárečky má pro vás stát? | e15.cz

Chcete bydlet? Jaké dárečky má pro vás stát?

ZDROJ: Ženy - E15

Redakce

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Kupujete nemovitost, chystáte se stavět či rekonstruovat a sháníte peníze? Nebo už bydlíte, ale chybí vám peníze na provoz domácnosti?

Připravili jsme pro vás přehled státních podpor, které můžete získat a poradíme vám i jak je získat. Dozvíte se, jaké podmínky musíte splnit, kolik vám stát na bydlení půjčí (případně formou příspěvku na bydlení „věnuje“) a co pro to musíte udělat.

Bydlet potřebuje každý, ale bydlení není levné. Jak svým občanům v oblasti bydlení pomáhá stát? Ústředním orgánem státní správy pro bytovou politiku je u nás ze zákona Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Je to tedy právě MMR, které připravuje většinu programů na podporu bydlení financovaných ze státního rozpočtu. Pojďme se podívat, jaké možnosti občané České republiky mají.

Půjčky pro mladé ze Státního fondu rozvoje bydlení
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Jeho účelem je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky. V současnosti fond financuje tři programy určené mladým lidem do 36 let. Jedná se o nabídku nízkoúročených úvěrů, z nichž první je určen na novou bytovou výstavbu, druhý na pořízení bydlení pro mladé rodiny a třetí pak na investice spojené s modernizací bydlení.

Žádosti o všechny tři typy úvěrů jsou přístupné buď přímo na webových stránkách SFRB, na pracovištích Fondu v Praze či Olomouci, na krajských a okresních úřadech a na pobočkách stavebních spořitelen a hypotečních bank. K žádosti je třeba připojit doklady, jimiž žadatel (v případě manželů pak oba) doloží výši svého průměrného měsíčního příjmu (potvrzení o výši příjmu za rok zpětně od podání žádosti, doklad o přiznání rodičovského příspěvku nebo důchodu, přiznání k dani z příjmu za uplynulý kalendářní rok).

Další přílohy se liší podle typu úvěru, o který budete žádat. Po obdržení žádosti (nejlépe je doručit ji doporučeným dopisem či osobně) Fond žádost vyhodnotí a kontaktuje vás (písemně či telefonicky). Fond si může vyžádat předložení dalších dokladů. V případě schválení žádosti vám bude poštou k podpisu zaslán návrh úvěrové smlouvy, popřípadě dohody o ručení. Ve většině případů jsou žádosti vyřizovány korespondenčně bez nutnosti osobního projednání, to je nutné pouze ve složitějších případech.

Úvěry je nutné nějakým způsobem zajistit, SFRB přijímá nejčastěji ručitelský závazek, ale lze zvolit i jiný způsob zajištění, záleží na dohodě mezi žadatelem a Fondem. Úvěry se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, které zahrnují splátku jistiny a úroku. Současně je možné kdykoli zaplatit mimořádnou splátku úvěru. Úvěry ze SFRB nelze poskytnout jedné osobě opakovaně. Podívejme na parametry jednotlivých úvěrů a podmínky, které musí žadatelé splnit, aby úvěr získali. Detailní informace pak získáte přímo na SFRB.

Úvěr až 200 000 Kč na novou bytovou výstavbu
Úvěr je určen k financování výstavby bytu, výstavby rodinného domu s jedním bytem či ke změně stavby, kterou vznikne byt z nebytových prostor. Žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let a nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového nebo rodinného domu. Jsou-li žadatelem manželé, musí uvedené podmínky splnit oba. Byt, nebo rodinný dům s jedním bytem, postavený s pomocí tohoto úvěru musí po dobu splácení úvěru sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut. Podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí překročit 80 m2 a podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (kromě garáže), nesmí překročit 120 m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a balkónů.

Úvěr může být poskytnut do výše 200 000 Kč, úročí se 3 % ročně a jeho splatnost je nejdéle 10 let. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy a úvěr je možné kombinovat s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Stavební povolení musí být vydané po 1. lednu 2000. Ze sociálních, rodinných či jiných závažných důvodů může SFRB povolit „přestávku“ ve splácení jistiny úvěru (po tuto dobu se splácí pouze úrok), nejdéle však na dobu 2 let (o tuto dobu se pak prodlouží splatnost úvěru).

Úvěr až 300 000 Kč na pořízení bydlení pro mladé rodiny
Úvěr je možné využít k financování výstavby bytu, výstavby bytu v rodinném domě, výstavbu bytu formou změny stavby z nebytových prostor, koupi bytu, koupi rodinného domu s jedním bytem nebo k úhradě za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu (tedy koupě bytu v družstevním vlastnictví). Žadatelem mohou být manželé, pokud alespoň jeden z nich nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let, nebo samostatně žijící osoba, která trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a v roce podání žádosti nedosáhne věku 36 let. Žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem bytu, bytového nebo rodinného domu či nájemcem družstevního bytu. Jsou-li žadatelem manželé, musí tyto podmínky splnit oba.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 000 Kč, úročí se 2 % ročně a jeho splatnost je nejdéle 20 let. Počátek splácení jistiny úvěru může být odložen, a to na dobu nejdéle 10 let ode dne, kdy bylo čerpání úvěru započato. Stejně jako u úvěru na novou bytovou výstavbu i v případě tohoto úvěru se dlužník ze sociálních, rodinných či jiných závažných důvodů může se SFRB dohodnout na maximálně dvouletém odkladu splátek jistiny úvěru (úrok se platí). O dobu odkladu se pak prodlouží splatnost úvěru. Pokud je pořizován byt, který se staví, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 000 Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).

Novinkou, která vstoupí v účinnost v nejbližších dnech, je možnost použít půjčku i na vklad do nově stavěného družstevního bytu. Dosud se mohly u družstevních bytů peníze použít jen na převod členských práv již postavených bytů. Navíc je možný, například v případě narození dítěte, odklad splátek až na 10 let.

Úvěr až 150 000 Kč na modernizaci bytu
Úvěr je možné využít na modernizaci bytu, tzn. na stavební úpravy nebo udržovací práce, a to i na bytovém nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu. Modernizovat lze také byt v bytovém nebo rodinném domě, je-li ve vlastnictví bytového družstva, kterého je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu. A konečně úvěr může být použit také na připojení bytového a rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, v případě, že je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

Modernizovaný byt musí zároveň sloužit k trvalému bydlení žadatele po dobu splácení úvěru. Žadatelem mohou být manželé, pokud alespoň jeden z nich nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let nebo samostatně žijící osoba, která má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě a nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let.
Úvěr může být poskytnut až do výše 150 000 Kč, úročí se 2 % ročně a jeho splatnost je 10 let. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy. Ze závažných důvodů lze v průběhu splácení požádat o odklad splátek, a to nejdéle na dobu 2 let (o tuto dobu se pak prodlouží splatnost úvěru).

Podpora hypotečních úvěrů
Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Na základě žádosti ji žadateli k hypotečnímu úvěru zprostředkuje banka. Podpora je určena žadatelům do 36 let a může být přiznána k hypotečnímu úvěru na koupi staršího bytu nebo staršího rodinného domu s jedním bytem. Kupovaná nemovitost musí být stará nejméně 2 roky a musí se nacházet na území ČR. Podpora je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 000 Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem pak nepřekročí 1 500 000 Kč. Část úvěru překračující tyto limity není dotována.

Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, žádný z žadatelů nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let věku. K datu podání žádosti nesmí být žádný z žadatelů vlastníkem jiného bytu nebo rodinného domu (s výjimkou nemovitosti, ke které požaduje podporu). Byt musí po dobu čerpání podpory sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

hypotékách

.
si můžete dovolit? Jak vysoké budou vaše splátky?
?

? Možná máte nárok na sociální dávky.
? Kolik peněz můžete dostat?

Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 % do 4 % v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Což je stav, který trvá už od 1. února 2005 (nová výše % bodů podpory je vyhlašována vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku). Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu 5 let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Podpora je poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu 10 let.

Podpora stavebního spoření
Podpora stavebního spoření je určena všem fyzickým osobám – účastníkům stavebního spoření. Ke smlouvám uzavřeným od 1. 1. 2004 činí státní podpora 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tzn. maximálně 3 000 Kč ročně. Podmínkou přiznání státní podpory je dodržení šestileté tzv. vázací lhůty. Během této doby nesmí účastník stavebního spoření s vkladem nakládat. Podrobné informace o stavebním spoření najdete v sekci Stavební spoření a Úvěry ze stavebního spoření.

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Jestliže příjem rodiny byl v tomto období nižší než 1,6násobek životního minima rodiny, má vlastník bytu či nájemce nárok na příspěvek na bydlení (více o životním a existenčním minimu se dozvíte v článku Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní a existenční minimum  a jeho výši si můžete spočítat na naší kalkulačce). Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Podmínkou je, aby měl žadatel v bytě trvalé bydliště.

Příspěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě, a jaké jsou skutečné náklady na bydlení. Zda máte na tento příspěvek nárok, si můžete ověřit pomocí naší kalkulačky zde. O dávkách státní sociální podpory na prvním stupni řízení rozhodují (a příspěvky vyplácejí) úřady práce. V hlavním městě Praze pak úřady městských částí. Ve druhém stupni rozhodují ve státní sociální podpoře i nadále krajské úřady a v Praze Magistrát hl. m. Prahy.

Autor:  Kateřina Boušová
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Redakce

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video