Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu. | e15.cz

Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Peníze.CZ > Články > Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu. Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu. Řadíme se k zemím s nejnižší porodností na světě. Příčin je mnoho, nemalou roli ale hraje stránka ekonomická.

Období porodu a nejbližší období péče o novorozené dítě finančně pokrývá tzv.

peněžitá pomoc v mateřství. Její výše ale potenciální maminky příliš nepovzbudí.

Délka poskytování peněžité pomoci v mateřství (PPM) pokrývá

dobu mateřské dovolené, obvykle tedy po dobu 28 týdnů. Její výplata se zahajuje

6 až 8 týdnů před porodem, určující je plánovaný termín uvedený v těhotenském

průkazu a přání ženy, od jakého termínu v tomto rozpětí chce začít dávku

pobírat. Formulář žádosti o PPM žena obdrží od svého gynekologa, který zde také

vypočítá přesný začátek jejího pobírání. V případě, že žena dosud pracuje nebo

pobírá nemocenskou, je lepší začít pobírat dávku až 6 týdnů před porodem,

protože jí tak zbude větší část na dobu po porodu.
Jestliže porod nastane

před plánovaným termínem, a žena před porodem vyčerpá méně než 6 týdnů nebo

ještě vůbec nezačne PPM čerpat, nic se neděje, zbývající část do celkové doby 28

týdnů vyčerpá po porodu.

Ve výjimečných případech žena čerpá PPM po dobu 37 týdnů:

  • je svobodná, rozvedená nebo z jiných vážných důvodů osamělá a nežije s druhem (tuto skutečnost žena zpravidla dokládá čestným prohlášením o své osamělosti),
  • v případě vícečetných porodů (dvojčata, trojčata,…).

Kdo tuto dávku vyplácí a kde o ni požádat?
Výplatu dávky

zajišťují především zaměstnavatelé. A to jak ženám, které jsou přímo jejich

zaměstnankyněmi (po dobu mateřské a rodičovské dovolené jim nadále trvá pracovní

poměr), tak i ženám, které již zaměstnané nebyly, ale nárok na tuto dávku vznikl

v ochranné lhůtě po ukončení zaměstnání. Za tuto lhůtu se obecně považuje 42

kalendářních dnů od ukončení zaměstnání, pokud ale žena opouští zaměstnání již

jako těhotná, prodlužuje se lhůta na 6 měsíců.

Problematice peněžité pomoci v mateřství u žen, které jsou osobami

samostatně výdělečně činnými (OSVČ) jsme se blíže věnovali v článku Když onemocní podnikatel.

Ženám, které jsou zaměstnané

u „malé organizace“ (do 25 zaměstnanců) nebo kterým vznikl nárok v ochranné

lhůtě po ukončení zaměstnání u malé organizace, vyplácí tuto dávku okresní

správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení).

Totéž platí pro ženy, které jsou jako uchazečky o zaměstnání vedeny na úřadech

práce a pro ženy, které jsou OSVČ.

Základní podmínkou nároku na dávku je být v posledních 2 letech

před zahájením výplaty této dávky alespoň po dobu 270 dnů účastna nemocenského

pojištění. To je součástí sociálního pojištění, které za zaměstnance odvádí

zaměstnavatel.

Kromě doby zaměstnání se do této doby započítávají i doby, kdy žena

  • pobírala důchod,
  • byla vedena v evidenci úřadu práce,
  • pobírala po ukončení pracovního poměru nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud je žena na mateřské s jedním dítětem, trvá jí pracovní

poměr (tudíž je pojištěna), bude mít i při narození dalších dětí znovu nárok na

PPM. A to i v případě, že mezi narozením dětí vůbec nepracovala. Pokud jí

pracovní poměr skončil před mateřskou nebo v jejím průběhu, záleží na konkrétní

situaci, zda jí vznikne nárok nebo ne, tedy zda splní potřebnou dobu pojištění a

zda může peněžitou pomoc v mateřství ještě začít pobírat v ochranné lhůtě ze

skončeného zaměstnání.

Z jakých příjmů se při výpočtu vychází?

Výpočet peněžité pomoci v mateřství je obdobný jako výpočet

nemocenské. Vychází se z hrubých příjmů dosažených v období 12 měsíců, které

předchází měsíci zahájení výplaty této dávky. Například u ženy, která bude

peněžitou pomoc v mateřství pobírat od 15. 3. 2005, se bude vycházet z období od

1. 3. 2004 do 28. 2. 2005. Může stát, že žena v tomto období nepracovala,

zejména pokud byla na rodičovské dovolené. V takovém případě se postupuje tak,

že se toto období posunuje vždy o 3 měsíce dozadu, až se podaří nalézt období s

příjmem ze zaměstnání (nepřihlíží se k obdržené nemocenské, peněžité pomoci v

mateřství, rodičovskému příspěvku apod.).

Pokud si žena po dobu rodičovské dovolené „přivydělávala“ a

její příjem nedosahoval výše, z jaké jí byla vypočtena peněžitá pomoc v

mateřství u předchozího dítě, může zaměstnavatele požádat, aby z příjmů z

„přivýdělku“ nevycházel. Bylo by to totiž pro ni nevýhodné. Zaměstnavatel je

povinen její žádosti vyhovět.

Jestliže žena ještě není v zaměstnání celých 12 měsíců, období

pro výpočet začíná až dnem nástupu do současného zaměstnání, k předchozím

pracovním poměrům se nepřihlíží. Nastoupila-li žena do zaměstnání např. 5. 11.

2004 a na mateřskou nastupuje 15. 3.2005, budou se v jejím případě příjmy

započítávat za období 5. 11. 2004 – 28. 2. 2005).

Jak se dávka spočítá?
Vlastní výpočet

dávky probíhá tak, že se sečtou hrubé příjmy dosažené v tomto období a zároveň

počet kalendářních dnů v tomto období (odečte se období nemocenské, „paragrafu“

s dítětem atd.).

Součet příjmů pak dělíme počtem dnů, čímž získáme jakýsi denní průměr. Ten se však ještě dále upravuje:

  • částka do 480 Kč se počítá v plné výši,
  • z částky od 480 do 690 Kč se počítá 60 %,
  • k částce nad 690 Kč se vůbec nepřihlíží.

Z takto upraveného denního průměru se pak vypočte 69 %. Tato

částka představuje PPM, která náleží za každý kalendářní den v měsíci.
V

praxi to znamená, že maximální PPM za 30 dnům může činit 12 570 Kč, což zhruba

odpovídá předchozímu příjmu 20 700 Kč hrubého měsíčně.

Zdá se vám výpočet příliš složitý? Pak využijte naši kalkulačku.

Peněžitá pomoc v mateřství a muži
Jistě

jste si všimli, že se v celém článku hovoří o ženách. Pro úplnost je však třeba

dodat, že tuto dávku mohou ve výjimečných případech pobírat i muži. A to pokud

jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jiných vážných důvodů osamělí, nežijí

s družkou a matka dítěte zemřela. Jde i o případ, kdy bylo otci dítě bylo

svěřeno soudem. V takém případě má muž nárok na tuto dávku po dobu 31 týdnů od

převzetí dítěte, ovšem nejdéle do 8 měsíců dítěte.

Stejně tak, pokud manželka nemůže nebo nesmí ze závažných

zdravotních důvodů o dítě pečovat, a sama tuto dávku nepobírá, poskytuje se

dávka manželovi po dobu 22 týdnů od převzetí dítěte a také nejdéle do věku 8

měsíců dítěte.
Pro výpočet této dávky i pro jejího plátce platí stejná

ustanovení jako u žen.

Stačí to?

Někdo snad může z tohoto článku nabýt dojmu, že je mateřská

dovolené zabezpečena finančně docela dobře a žena pobírá částku, která se od

jejího stávajícího příjmu až tak neliší.

Je třeba si ovšem uvědomit, že se tato dávka vyplácí skutečně

jen omezenou dobu, v převážné většině případů skončí před 6 měsíci věku

dítěte.

V tomto období se může ještě málokterá žena vrátit zpět do

zaměstnání, proto pokračuje rodičovskou dovolenou a začíná pobírat rodičovský

příspěvek (viz článek Jak přežít na rodičovské).

Ten je všem ženám vyplácen ve stejné výši, v současné době činí

3 635 Kč měsíčně bez ohledu na to, zda žena před mateřskou dovolenou pracovala a

jakého příjmu dosáhla.

Pokud má žena již jedno starší dítě, přestává mít nárok na

rodičovský příspěvek (obě dávky současně pobírat nelze) a po ukončení peněžité

pomoci v mateřství bude mít nárok pouze na „jeden“ rodičovský příspěvek, i když

pečuje o dvě děti.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery