Co možná nevíte o zdravotním pojištění | e15.cz

Co možná nevíte o zdravotním pojištění

Petr Gola (Maminka)

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Když máte trvalý pobyt na území Česka, tak jste zdravotně pojištěni. Musíte každý měsíc platit příslušnou částku, současně však máte právo na výběr lékaře nebo zdravotní pojišťovny. Na co dalšího máte nárok?

Na zdravotním pojištění odvádíte nemalé finanční prostředky:


* Zaměstnanci je zdravotní pojištění sráženo každý měsíc z jeho hrubé mzdy. Celkové pojistné ve výši 13,5 % (4,5 % zaměstnanec a 9 % zaměstnavatel) odvádí každý měsíc na účet příslušné zdravotní pojišťovny pouze zaměstnavatel. Zaměstnanec žádné pojistné sám hradit nemůže. Má-li hrubou mzdu 25 000 Kč, tak je mu z ní sraženo na zdravotním pojištění 1125 Kč. Zaměstnavatel odvede na zdravotním pojištění dalších 2250 Kč. Celkem tedy zdravotní pojišťovna obdrží 3375 Kč.

* Osoba samostatně výdělečně činná odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, např. při ročním zisku 400 tisíc Kč to je 27 000 Kč na zdravotním pojištění za rok. OSVČ však musí platit minimální zdravotní pojištění každý měsíc, i když je ve ztrátě. Pro rok 2011 je to 1670 Kč.

* Během mateřské a rodičovské dovolené hradí zdravotní pojištění za maminku stát. Po jejím skončení ho za ni může nadále platit, jestliže bude maminka osobně a řádně pečovat alespoň o jednoho potomka ve věku do sedmi let nebo o dvě děti do patnácti let věku. Rodičovský příspěvek lze nejdéle pobírat pouze do 4 let věku dítěte, pokud rodiče zvolí čtyřletou variantu (většina rodičů však volí tříletou). Stát ještě platí zdravotní pojištění například za důchodce nebo studenty.

Vysoké zdravotní pojištění tedy platíte každý měsíc, proto je dobré znát svá práva. Na co všechno máte nárok, je upraveno v zákoně o zdravotním pojištění.

Autor: Ženy - E15


Výběr zdravotní pojišťovny


Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Stačí se zaregistrovat u nové zdravotní pojišťovny a ta potom provede odhlášení u té původní. Za své děti provedete změnu vy jako zákonný zástupce. U čerstvě narozeného miminka však rodiče možnost volby nemají. Novorozenec se totiž automaticky stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je v den porodu vedena jeho maminka. Změnu lze u novorozence provést až po přidělení rodného čísla v zákonném termínu.

Registrace ke zdravotní pojišťovně maminky dítěte je povinná a je potřeba ji provést do 8 dní. Za nesplnění této povinnosti může být uložena rodičům pokuta až do výše 10 tisíc Kč. Zdravotní pojišťovny však k tomuto kroku v praxi přistupují výjimečně. Protože je dítě v nemocnici s maminkou, tak je registrace u zdravotní pojišťovny v rukou tatínka. Otec tedy nejprve vyřídí rodný list na příslušném městském úřadu a následně se s ním dostaví na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Volba lékaře


Ze zákona máte právo na výběr doktora nebo jiného odborného pracovníka a zdravotnického zařízení s výjimkou závodní zdravotní služby. Vybraný lékař musí být samozřejmě ve smluvním vztahu s vaší zdravotní pojišťovnou. Tuto možnost můžete uplatnit pouze jednou za tři měsíce. Zvolený lékař vás může ze zákona odmítnout, jestliže by vaším přijetím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o nového nebo stávající pojištěnce. Druhou možností odmítnutí je přílišná vzdálenost vašeho trvalého nebo přechodného pobytu pro výkon návštěvní služby. Obojí vám musí lékař písemně potvrdit. Odmítnout vás naopak nemůže, pokud patříte do stanoveného spádového území, a rovněž v případě, kdy se jedná o neodkladnou péči.

Výběr dopravní služby


Jako pojištěnec máte právo na volbu dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k vaší zdravotní pojišťovně.

Zdravotní péče bez přímé úhrady


Podle zákona máte nárok na zdravotní péči bez přímé úhrady, jestliže vám byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lékař či jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické zařízení nesmí za tuto zdravotní péči přijmout od pojištěnce žádnou úhradu. Při porušení této povinnosti může příslušný orgán státní správy odejmout oprávnění k poskytování zdravotní péče nebo uložit pokutu. Ze stejných důvodů je příslušná zdravotní pojišťovna oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Svůj postup při uplatňování postihu za porušení povinnosti uložené tímto ustanovením zákona koordinuje s příslušnými orgány státní správy.

Výdej léčivých přípravků


Máte rovněž právo na výdej léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v případech, kdy zařízení lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu.

Máte právo podílet se na kontrole


Můžete se také podílet na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

Vystavení dokladu

Ze zákona je také možné nárokovat si vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku a dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařízením lékárenské péče.

Uhrazení částky přesahující limit


 Oporu v zákoně má pojištěnec i na uhrazení částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zdravotní pojišťovnou. Limit je 5000 Kč za rok, u dětí a občanů starších 65 let 2500 Kč za rok.

Kde si můžete stěžovat?


V případě, že jste nespokojení s vám poskytnutou zdravotní péčí, tak si můžete stěžovat a požadovat patřičnou nápravu.

Možností máte hned několik:

* podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli,
* obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru,
* kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu,
* obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona.

Autor: Petr Gola (Maminka)

Autor: Petr Gola (Maminka)

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video