Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce | e15.cz

Daně: odvody, lhůty, chyby, přeplatky, nedoplatky a sankce

ZDROJ: Ženy - E15

Simona Ely Plischke

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Již jste nastoupili do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít se kterou daní přiznat?

 Zajímá vás, co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou, státu dlužíte nebo jste jej naopak přeplatili? Jak se můžete nově bránit proti nečinnosti správce daně? A co přinesla novela zákona o správě daní a poplatků do oblasti sankcí? Máme pro vás spoustu praktických informací.

Při plnění daňových povinností platí společná procesní pravidla (není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak), která byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a jeho novelami (poslední platí od června loňského roku). Podívejme se na některé obecné otázky, které tento zákon upravuje, a vysvětleme si zejména poslední novinky.

Poslední známá daňová povinnost

… je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu zda daň byla stanovena podle vámi odevzdaného daňového přiznání, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

Našli jste ve svém daňovém přiznání chybu?
V případě, že zjistíte chybu v podaném daňovém přiznání ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, můžete (resp. měli byste) do této lhůty podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení pak daňová správa použije tohoto opravného přiznání, přičemž to předchozí chybné vůbec nebude brát na zřetel.

Pokud zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než vaše známá daňová povinnost (viz sloupek) až po uplynutí této lhůty, musíte předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění tzv. dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je také dodatečně přiznaná daň splatná.

Co když se k dani vůbec nepřiznám nebo ji nezaplatím? Pak vás čeká letošní sankční novinka
Novela zákona o správě daní a poplatků zcela změnila způsob výpočtu sankcí při pozdní úhradě daní. Ještě loni platilo, že se z částky dlužné daně počítalo pouze penále, od ledna 2007 se ale nově sankce za pozdní platbu daní skládá z penále, které jednorázově zvýší dlužnou částku, a dále z úroků z prodlení.

Od ledna 2007 tak nově platí přísnější podmínky. A to takové, že v případě, kdy poplatníkovi daň doměří finanční úřad, zvýší se mu jednorázově dlužná částka o penále. Penále číní  20 % (v případě neoprávněného snížení daně nebo zvýšení daňového odpočtu ze strany poplatníka) a 5 % v případě neoprávněného zvýšení daňové ztráty ze strany poplatníka. V případě, kdy podáte dodatečné daňové přiznání sami, povinnost platit penále nevzniká, zde jde oproti loňské úpravě o zlepšení.

Nezávisle na tom, z podnětu koho bude daň doměřena, vám ovšem budou nově předepsány úroky z prodlení. Ty vycházejí z výše repo sazby platné pro 1. den příslušného kalendářního pololetí plus 14 %. Úrok z prodlení se uplatňuje nejdéle za 5 let prodlení. V současné době by tak úrok z prodlení činil 16,5 % ročně, repo sazba je již od 29. 9. 2006 stanovena na 2,5 %. (Zda a o kolik poroste viz zde.)

Předpis penále vám správce oznámí tzv. platebním výměrem. Nechcete-li zažít daňovou exekuci, zaplaťte. Můžete se samozřejmě proti uplatnění penále pokusit odvolat.

Byli jste k státu zbytečně štědří?
Pokud naopak zaplatíte více, než jste povinni, hromadíte u správce tzv. daňový přeplatek. Ten můžete použít na úhradu případného nedoplatku u jiné daně (např. přeplatek na dani z příjmů použijete na úhradu dlužné daně z nemovitosti za svůj dům), dokonce i na úhradu nedoplatku u jiného správce daně (např. přeplatek na dani z příjmů u finančního úřadu v místě svého bydliště použijete na úhradu dlužné daně z nemovitosti za vaši chalupu u finančního úřadu v místě, kde máte chalupu). 
Jestli nedoplatek nemáte, pak tento přeplatek můžete použít jako zálohu na dosud nesplatnou daňovou povinnost právě na té dani, u které přeplatek vznikl. Tedy jako zálohu na další zdaňovací období.

Pokud státu na daních nic nedlužíte, můžete samozřejmě požádat i o vrácení přeplatku. Nižší částky než 50 Kč se ale nevracejí.

Novela řeší i co dělat při nečinnost správce daně
Díky novele se konečně můžeme bránit proti nepřiměřeným průtahům v daňovém řízení. A to tak, že v případě nečinnosti svého finančního úřadu upozorníme na tuto skutečnost nadřízeného správce daně, tj. finanční ředitelství. To podnět prošetří a v případě, že jej shledá oprávněným, zjedná nápravu.

Podnět může být podán v případech, kdy FÚ nevydal rozhodnutí ve lhůtě 6 měsíců od posledního úkonu nebo ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Nebo také pokud jej nevydal, přestože již soustředil všechny podklady.

Využijte interaktivní daňové formuláře!
Připravili jsme pro vás interaktivní daňové formuláře!
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů právnických osob a další formuláře.


Musíte se dobrovolně přiznat. Kde?

V zájmu zjednodušení přístupu občanů k orgánům veřejné správy schválil 12. října 2005 Parlament ČR novelu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Změna měla za úkol odstranit situace, kdy lidé museli dojíždět na finanční úřad jinam než třeba pro cestovní doklady. Úprava nabyla účinnosti loni k 1. lednu.

Smyslem novely bylo sladění územní působnosti finančních úřadů (FÚ) se správními obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkových obcí). V důsledku toho došlo v řadě případů k přesunu jednotlivých obcí z působnosti stávajícího finančního úřadu do působnosti FÚ nového, změna se týkala obyvatel 565 obcí. Většina těch, kterých se tato změna týkala, tedy již od loňska ví, na jaký FÚ nadále patří. Některé obce se pod působnost trojkové obce dostaly ale až v lednu 2007. Zda se zrovna vás změny týkají a kde letos sídlí váš FÚ, si můžete zkontrolovat i sami, a to na tomto místě (pro letošní rok platí 4. sloupec po rozkliknutí příslušného odkazu).

Plátce, nebo poplatník?

Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena. Tedy ten, z jehož kapsy peníze fakticky ubudou.
Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu a za tuto transakci také odpovídá. Nemusí jít ovšem o odvod z vlastní kapsy.
Plátce a poplatník jsou někdy jeden a tentýž subjekt (např. daň z příjmů fyzických osob hradí finančnímu úřadu živnostník ze svého). V jiných případech jsou to dva různé subjekty (např. odvod DPH realizuje prodávající, daň ovšem celou zaplatil v rámci ceny zboží kupující).

Tzv. místní příslušnost, tedy pod jakého správce daně (finanční úřad, celní úřad apod.) spadáte, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla a u fyzické osoby bydlištěm, tedy místem trvalého pobytu, nebo místem, kde se převážně zdržuje.
Nelze-li takto místní příslušnost určit, rozhoduje místo, kde máte buď stálou provozovnu, nebo místo, kde vykonáváte hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění. Pokud ve vašem případě „nezafunguje“ ani to, rozhoduje, kde se na území ČR nachází převážná část vašeho nemovitého majetku.

Nelze-li určit místní příslušnost ani tak, stává se příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

U daní, kde je předmětem zdanění nemovitost (více v článcích Daň z nemovitosti: termín na spadnutí, znáte novinky?), je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.

Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku (o těch se dočtete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí, Jak drahé je dědictví a Ani dárek není zadarmo), je to pak finanční úřad, v jehož obvodu:

  • měl zůstavitel (tzn. zemřelý) bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval – v případě daně dědické,
  • se nachází nemovitost, která je předmětem daně (a to i v případě, nabývá-li se současně také movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, např. převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky) – v případě daně darovací a daně z převodu nemovitostí,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel (např. obdarovaný) předmětného movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu – v případě daně darovací,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny – v případě daně darovací.
Daňový sklad

Je prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky. Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení.

U spotřebních daní, tedy daní uvalených na spotřebu minerálních olejů (dříve uhlovodíkových paliv a maziv), lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků, vykonávají správu daní od loňska místo finančních úřadů úřady celní, příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce (tedy provozovatelé daňového skladu, viz sloupek, či dovozce). Nelze-li místní příslušnost takto určit, stává se správcem Celní úřad Praha 1.


Kdy je „nejvyšší čas“?
Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od:

  • obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo,
  • od počátku provozování samostatné výdělečné činnosti nebo,
  • ode dne, kdy začala pobírat příjmy podrobené dani.

Registrační povinnost se samozřejmě nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (tedy na zaměstnance). (Pozn.: pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční a spotřebních daní platí speciální úprava.)

Pokud máte povinnost daň srážet (nebo zálohy na ni) nebo daň vybírat, musíte se registrovat dříve, a to nejpozději do 15 dnů od vzniku této povinnosti. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.

Dojde-li ke změnám skutečností ve vaší přihlášce k registraci, zejména zanikla-li vám daňová povinnost u některé z daní, musíte tyto změny oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Autor: Simona Ely Plischke
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Simona Ely Plischke

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video