Dovolená na lůžku či v uneseném letadle? Pojištěno! | e15.cz

Dovolená na lůžku či v uneseném letadle? Pojištěno!

ZDROJ: Ženy - E15

Simona Plischkeová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Cestovní pojistky často umí mnohem víc než jen proplatit lékařské účty. Potřebujete se z cest předčasně vrátit, protože vám onemocněl otec? Srazili jste na sjezdovce dítě nebo v obchodě rozbili 12letou whisky? Váš vlak měl zpoždění, a zmeškali jste proto zájezd? Co všechno pojišťovny zaplatí?

Cestovní pojistka je jakýsi balíček několika pojištění.

Některá jsou škodová, v rámci těch vám pojišťovna proplácí náklady na škody -

platí vám léčbu, nahradí hodnotu ztracených zavazadel, proplatí škodu, kterou

jste způsobili třetí osobě atd. Jiná jsou obnosová, z těch je vám vypláceno

jakési „bolestné“, např. za způsobený úraz, za zpoždění dopravního prostředku či

nemožnost využít dovolenou.

Základním a nejdůležitějším je pojištění léčebných výloh. Pokud

v zahraničí náhle akutně onemocníte či utrpíte úraz, uhradí za vás pojišťovna

právě z této pojistky výlohy na léčení či operaci, jde zejména o poplatky za

návštěvu lékaře, předepsané léky, infuzní tekutiny, obvazové materiály, použití

zdravotnických přístrojů apod. Jde tedy o pojištění škodové, o kterém jsme

detailně psali například v článku S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!

Do cestovní pojistky se obvykle zahrnují další čtyři části:

pojištění úrazové, zavazadel, odpovědnosti za škodu a stornopoplatků. Pojišťovny

ale nabízejí i další druhy připojištění. Pojďme se na ně podívat.

Úrazové pojištění
Pojištění úrazu je

typické obnosové pojištění. Úrazem pojišťovny většinou rozumí vymknutí kloubu

nebo přetržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. Pojistná ochrana zahrnuje také

úrazy vzniklé působením vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par a

jedů. Pojišťovny plní i za újmy na zdraví způsobené místním hnisáním po vniknutí

choroboplodných zárodků do otevřené rány (samozřejmě způsobené úrazem).

Při škodné události jste povinni vyhledat okamžitě lékařské ošetření a bez

zbytečného odkladu uvědomit asistenční službu.

Úrazové krytí je u většiny cestovních pojistek podobné - v

případě trvalých následků či invalidity v důsledku úrazu získá pojištěný náhradu

až 200 000 Kč (v případě některých pojistek platných pro celý svět i

400 000 až 600 000 Kč). Pokud byla následkem úrazu smrt, obdrží pozůstalí

obvykle 100 000 Kč (resp. 200 000 až 300 000 Kč). Pokud pojišťovna pojistí i

seniory (např. nad 65 let, záleží na pojistných podmínkách), plnění v případě

úrazového pojištění se pak pro ně většinou krátí, např. o polovinu.

Pojištění se v žádném případě nevztahuje na trvalé následky či

úmrtí, která jsou přímým důsledkem jakéhokoliv onemocnění nebo k nimž došlo

přímo z důvodu onemocnění. Samozřejmě také ne na úrazy, ke kterým došlo při

provozování nepojistitelných činností. Jejich seznam podle pojišťoven naleznete zde.

Při škodné události jste povinni předložit policejní protokol (vyžádejte si,

aby obsahoval seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly

odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo

řádně zabezpečeno, jaké části vozidla byly poškozeny při násilném vniknutí),

věrohodný doklad o živelní události či potvrzení dopravce nebo úschovny.


Při zpoždění zavazadel jste povinni předložit letenku či obdobný cestovní

dokument, písemný doklad od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky

zpoždění zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních

věcí.

Pojištění zavazadel
Jde o škodový produkt,

který kryje poškození, ztrátu či zpoždění zavazadel. Je ovšem poněkud „záludný“.

Pokud čekáte, že dostanete peníze v případě, kdy odložíte kufr před hotelem nebo

jej necháte ve stanu a někdo si jej odnese, mýlíte se.
Pojištění se

většinou vztahuje jen na škodu na zavazadlech, byla-li způsobena živelnou

událostí, dopravní nehodou, loupežným přepadením, krádeží (při které ovšem

pachatel prokazatelně překonal překážky chránící zavazadla před odcizením, tedy

například odnesl kufr ze zamčeného hotelového pokoje či z uzamčeného kufru auta.

Zde si pojišťovny ještě kladou další podmínky: zavazadla nebyla zvnějšku

viditelná, pojištěný věrohodně prokáže, že k vloupání došlo mezi 7. a 22.

hodinou apod., podle konkrétních pojistných podmínek). Pojištění se vůbec

nevztahuje na peníze, cennosti, cestovní šeky, známky, doklady, cenné papíry či

kreditní (platební) karty. Stejně tak ve výlukách bývají elektronické a optické

přístroje, které jste neměli přímo u sebe, např. zůstaly v zavazadle odevzdaném

k letištní přepravě.

Pojištění se často týká i zpoždění zavazadel. Zpozdí-li se

dodání vámi řádně zaregistrovaných kufrů o více než např. 6 hodin (záleží na

pojistných podmínkách) po vašem příletu do zahraničí, pojišťovna vám uhradí

prokazatelně doložené výlohy na nákup nezbytných náhradních věcí.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě
Jde prakticky o druhou nejdůležitější část cestovní pojistky.

Pojišťovna za vás zaplatí škody, které způsobíte, ovšem jen ty neúmyslné, tedy

nedbalostní. Obvykle se uvádějí tři limity plnění: na škody na zdraví, škody na

věci a třetí je vyhrazen ostatním případům, obvykle škodám finančním. Dobrá

pojistka by měla nabídnout

Při vzniku škodné události jste povinni okamžitě informovat asistenční

službu, jinak může být pojistné plnění odmítnuto. Jste povinni sdělit okolnosti

případu, uvést jména a adresy poškozených a případných svědků a předložit jejich

písemná prohlášení. Nejste oprávněni podepisovat žádný dokument, jehož obsahu

dokonale nerozumíte.

uvedené limity ve výších 2 milióny (zdraví), 1 milión (věc) a

500 000 Kč (ostatní). Jak funguje si můžete představit na příkladu: pojištěný

lyžař srazil jiného lyžaře jedoucího na vleku. Jemu zlomil ruku (škoda na zdraví

druhého lyžaře) a navíc zapříčinil, že se s ním utrhla kotva (škoda na majetku

provozovatele vleku). Ta navíc způsobila i stržení lana vleku, což na

hodinu zastavilo provoz (ušlý zisk - finanční škoda provozovateli vleku).

Jde o pojištění škodové, které navíc nahrazuje i náklady na

překladatelskou pomoc a vaše právní zastoupení v řízení o náhradě škody (pokud

byly předem schváleny asistenční službou).

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na

věcech vypůjčených, najatých, svěřených vám do úschovy či předaných do vašeho

užívání, držení, k přepravě či zpracování. Stejně tak jsou ve výlukách škody, za

něž odpovídáte spolucestujícímu nebo nejbližšímu příbuznému. Pojišťovna nijak

finančně neodpovídá ani za to, co způsobil váš čtyřnohý „mazlík“.

Při škodné události jste povinni okamžitě a prokazatelně pojišťovně nahlásit

že nastala skutečnost, pro kterou budete nuceni zrušit cestu. Jste povinni

zrušit cestu neprodleně v okamžiku, kdy je zřejmé, že cesta nemůže být

uskutečněna. Při onemocnění či úrazu jste povinni předložit potvrzení

ošetřujícího lékaře a řádnou lékařskou dokumentaci odůvodňující nezbytnost

zrušení cesty. Zrušíte-li cestu z jiných důvodů než pro onemocnění či úraz,

pojišťovna bude požadovat předložení policejní zprávy a dalších dokumentů

dokazujících příčiny vzniku škodné události. Nutné je samozřejmě i předložení

stornofaktury cestovní kanceláře.

Pojištění zrušení cesty
V rámci tohoto

škodového produktu za vás pojišťovna uhradí stornopoplatky, které jste byli

nuceni zaplatit cestovní kanceláři nebo leteckému dopravci za předem uhrazené

služby, pokud vám bylo znemožněno vycestovat.

Tento produkt lze uzavřít při koupi zájezdu prostřednictvím

cestovní kanceláře, která má na toto pojištění smlouvu s některou z pojišťoven.

Pojistnou událostí je ale zrušení cesty jen z určitých důvodů, např. z

důvodu vašeho vážného akutního onemocnění či úrazu nebo úmrtí člena rodiny či

spolucestujícího. Příčinou může být i vznik značné škody na majetku následkem

trestného činu nebo živelní události, povolání na vojenské cvičení nebo

znásilnění vaše, vaší nejbližší příbuzné či spolucestující.
V žádném případě

vám ale nikdo stornopoplatek neuhradí, pokud se svévolně rozhodnete neodjet,

neobdržíte vízum nebo si nemůžete vybrat tu pravou dovolenou. Neplní se ani

pokud vám ve vycestování zabrání akutní onemocnění či úraz, které existovaly již

v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, nebo chronické onemocnění.

Některé pojišťovny si účtují spoluúčast na úhradě

stornopoplatku, například 20 % ze stornopoplatku z ceny zájezdu či 30 % ze

stornopoplatku letenky. Pojistnou událostí nikdy není nečerpání zaplacených

služeb „navíc“ (např. výlety, pronájem vozu apod.).

Při vzniku škodné události okamžitě informujte asistenční službu.

Přerušíte-li cestu pro onemocnění, úraz, znásilnění či úmrtí nejbližších

příbuzných, jste povinni předložit lékařskou dokumentaci či úmrtní list. V

případě jiných důvodů budete vyzváni k předložení policejní zprávy a dalších

dokladů prokazující vznik události. Samozřejmě musíte také doložit originál

rezervačních dokladů na zahraniční cestu a cestovní doklady na použitý dopravní

prostředek.

Pojištění přerušení cesty
V rámci této škodové pojistky za vás pojišťovna uhradí doložené výlohy na vaši dopravu z místa pobytu v zahraničí do vlasti. Samozřejmě ale jen z určitých důvodů přerušení cesty. Těmi jsou např. smrt, znásilnění nebo vážné onemocnění či úraz vašeho nejbližšího příbuzného, které nastaly po vašem odjezdu. Pojistnou událostí jsou i podstatné škody na vašem majetku ve vlasti vzniklé následkem živelní události či trestného činu. V tomto případě ovšem musíte prokázat, že je vaše okamžitá přítomnost nezbytná k zabránění šíření vzniklé škody. Pojišťovna vám výlohy neproplatí, pokud jste si přerušení cesty předem nedomluvili s asistenční službou.
Pojištění odjezdu
Tato pojistka má jak škodovou, tak obnosovou část. Pokud zmeškáte odjezd dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat do }zahraničí nebo naopak přicestovat domů, uhradí vám pojišťovna (škodová část) mimořádné dodatečné výlohy na dopravu do místa, kde budete moci pokračovat v cestě podle původního plánu. Samozřejmě jen za určitých podmínek: příčinou vašeho zmeškání byla buď dopravní nehoda prostředku, jímž jste cestovali na místo určené k odjezdu, nebo předem neoznámené zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy. Při zpoždění odjezdu dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat do zahraničí, vám pojišťovna poskytne kompenzaci (obnosová část). Dojde-li ale ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charterového letu) nebo ke zmeškání či zpoždění odjezdu vaším zaviněním, pojišťovna vám nic nezaplatí. Stejně tak nic neobdržíte, pokud bude příčinou stávka dopravce.
Pojištění nevyužité dovolené
Jde o další typ obnosového produktu. Pojišťovna vám poskytne kompenzaci (Evropská cestovní například 1 000 Kč) za každý nevyužitý den dovolené, kdy budete v zahraničí hospitalizováni déle než 24 hodin, přepraveni se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti nebo nuceni se souhlasem asistenční služby přerušit cestu.

}Pojištění spoluúčasti při dopravní nehodě

Způsobíte-li vozidlem pronajatým v zahraničí

dopravní nehodu, uhradí za vás pojišťovna spoluúčast, kterou jste se museli na

základě pojištění vztahujícího se k tomuto vozidlu podílet na vzniklé škodě.

Pojištění výloh souvisejících s vozidlem


Pojistná ochrana se v rámci této škodové pojistky vztahuje na případy, kdy

se vozidlo, kterým cestujete z vlasti do zahraničí, stane nepojízdné, nebo vám

bylo v zahraničí odcizeno. Pojišťovna uhradí výlohy

Při škodné události musíte předložit účty za poskytnuté služby, veškeré

doklady autoopravny, policejní protokol o dopravní nehodě nebo

odcizení.

za přivolání a příjezd technické silniční

služby a odtah vozidla do nejbližší autoopravny. Nebude-li možné odstranit

závadu na vozidle v den, kdy se stalo nepojízdným, nebo pokud bylo odcizeno,

zaplatí vám pojišťovna náklady za ubytování a za cestu zpět do vlasti nebo do

místa, odkud budete moci pokračovat v cestě.

Pojištění únosu letadla
Pokud si

připustíte možnost únosu a proti té se také pojistíte, garantuje vám například

Evropská cestovní pojišťovna za každých 24 hodin vašeho zadržení v uneseném

letadle 10 000 Kč.

Na trhu naleznete různé kombinace výše uvedených produktů.

Kromě základního pojištění léčebných výloh nelze žádný z uvedených koupit

samostatně. Jak přidání základních připojištění změní cenu pojistky, si můžete

prohlédnout v tabulce na konci článku Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování. My

každopádně doporučujeme, kromě základního pojištění léčebných výloh, do

vaší cestovní pojistky zahrnout alespoň pojištění odpovědnosti za škodu. V

zahraničí bývají finanční kompenzace za škody na majetku a zejména

na zdraví třetí osoby opravdu vysoké.

Autor: Simona Plischkeová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Simona Plischkeová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video