Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost | e15.cz

Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost

Matěj Šuster

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V souvislosti s rychle rostoucí mírou zadluženosti českého obyvatelstva přibývá případů, kdy si jeden z manželů bez souhlasu a často i bez vědomí druhého manžela bere úvěry.

Tím bezprostředně ohrožuje společný majetek či výlučný majetek druhého manžela. Ochranu před takovým počínáním nabízí zúžení společného jmění manželů.

Paní Zdena se dozvěděla o tom, že si její manžel bez jejího vědomí půjčuje od různých věřitelů peníze a tyto dluhy řádně nesplácí, až v okamžiku, kdy na dveře jejich bytu zaklepal exekutor. Teprve tehdy zjistila, že manžel již byl nejméně v jednom případě pravomocně odsouzen k zaplacení dluhu. Nebyla totiž účastníkem dotyčného řízení (žalovaným byl jen její manžel), a tak jí ani nebyly doručovány soudní obsílky. Kvůli úroku z prodlení, smluvním pokutám, nákladům soudního řízení a nákladům exekuce dluh narostl z původní výše 30 tisíc korun na zhruba trojnásobek. Následně se manžel pod nátlakem „přiznal“, že si za trvání manželství bez jejího vědomí půjčil celkem zhruba 200 tisíc korun, řádně je nesplácel a v důsledku smluvních sankcí za prodlení dluhy narostly na současných přibližně 560 tisíc. Na spadnutí jsou prý další dvě exekuce.

Paní Zdena dodnes z manžela nebyla schopna „vymámit“, za co vlastně půjčené částky utratil. Manželství je v rozvratu, neboť žena pochopitelně ztratila k manželovi veškerou důvěru. Do Občanské poradny Jižní Město se přišla zeptat, zda bude muset platit tyto dluhy i ona, ačkoli vznikly bez jakéhokoli jejího přičinění a neměla žádný prospěch z utracení těchto částek.

Potíže paní Zdeny pramení z toho, že její majetkové poměry v manželství se řídily zákonným režimem společného jmění manželů. Pro něj platí, že jakýkoli závazek, který vznikl aspoň jednomu z manželů za trvání manželství, je:

  • buď přímo součástí společného jmění a tudíž za něj manželé odpovídají společně a nerozdílně veškerým svým majetkem, tj. jak majetkem ve společném jmění, tak samostatným majetkem každého z manželů,
  • anebo jde sice o výlučný závazek jednoho z manželů, ale přesto lze k vymožení tohoto závazku exekučně postihnout i majetek tvořící společné jmění manželů (nikoli však již oddělený majetek manžela, který není dlužníkem).
Přečtěte si, jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost
Dohoda o zúžení společného jmění
Manželé si mohou smluvně upravit rozsah společného jmění (SJM) odchylně od občanského zákoníku. Mohou ho jak rozšířit, tak zúžit.
Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu
Jednoznačná výhoda zúžení společného jmění (SJM), které provedl soud, spočívá oproti smluvnímu zúžení SJM v tom, že je vůči třetím osobám účinné, i když o existenci takového rozhodnutí nevěděli.

Výjimkou z tohoto obecného pravidla jsou pouze závazky, které sice vznikly jednomu z manželů za trvání manželství, ale týkají se majetku, jenž je podle zákona ve výlučném vlastnictví tohoto manžela, resp. vznikly při používání odděleného majetku dotyčného manžela. Týká-li se daný závazek např. rodinného domku, který jeden z manželů nabyl do vlastnictví již před uzavřením manželství, pak je za takový závazek odpovědný pouze manžel, který je vlastníkem rodinného domku. Příkladem může být závazek jednoho z manželů zaplatit zhotoviteli díla odměnu za rekonstrukci rekreační chaty, která je v jeho nebo jejím výlučném vlastnictví.
Problémem ovšem je, že snad s výjimkou účelově vázaných úvěrů a půjček (kdy věřitel poskytnul úvěr např. na rekonstrukci rodinného domku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů) se ostatní půjčky a úvěry netýkají žádného konkrétního majetku. Když si tedy jeden z manželů vezme za trvání manželství půjčku a ve smlouvě není sjednán její účel, pak nejde o závazek, který vznikl při použití výlučného majetku tohoto manžela. Dokonce i kdyby si tuto půjčku vzal bez souhlasu druhého manžela, mohl by exekutor tuto pohledávku vymoci z majetku náležejícího do jejich společného jmění.
A to je právě případ paní Zdeny. Veškeré půjčky, které si její manžel bral, byly neúčelové a nevznikly tudíž „při používání jeho výlučného majetku“. Paní Zdena proto bude muset strpět exekuční postih majetku, který tvoří jejich společné jmění. Pouze její oddělený majetek je - přinejmenším prozatím - v bezpečí před exekucí, neboť podle exekučního titulu (pravomocného rozhodnutí soudu) je dotyčný dluh povinen zaplatit jen její manžel. To ovšem paní Zdeně může být jen velmi chabou útěchou. Veškeré majetkové hodnoty, které stojí za řeč, v jejich případě tvoří společné jmění.
Tento případ ukazuje, že zákonný režim závazků vzniklých za trvání manželství obnáší četná rizika, přičemž jeden z manželů může doplatit na nezodpovědnost druhého. Jednou z možností, jak tyto nepříznivé důsledky zákonného režimu společného jmění preventivně odvrátit, je včas odpovídajícím způsobem zúžit společné jmění manželů. Možnosti jsou dvě: vzájemná dohoda manželů, nebo rozhodnutí soudu.

Autor: Matěj Šuster
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Matěj Šuster

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video