Kam letos s daněmi? | e15.cz

Kam letos s daněmi?

ZDROJ: Ženy - E15

Simona Ely Plischke

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nastoupili jste již do letošního daňového kolotoče? Víte, na který úřad a do kdy se jít přiznat či jak to udělat elektronicky?

Od 1. ledna kvůli novele zákona patříte pod jiný finanční úřad a nevíte kam? Poradíme vám. Dozvíte se také co dělat, pokud jste odevzdali daňové přiznání s chybou, státu dlužíte nebo jste jej naopak přeplatili.

Při plnění daňových povinností platí společná procesní pravidla (není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak), která byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podívejme se na některé obecné otázky, které tento zákon upravuje.

Musíte se dobrovolně přiznat. Kde?
V zájmu zjednodušení přístupu občanů k orgánům veřejné správy schválil 12. října 2005 Parlament ČR novelu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Změna měla za úkol odstranit situace, kdy lidé museli dojíždět na finanční úřad jinam než třeba pro cestovní doklady. Úprava nabyla účinnosti 1. ledna 2006.

Smyslem novely je sladění územní působnosti finančních úřadů (FÚ) se správními obvody obcí s rozšířenou působností (tzv. trojkových obcí). V důsledku toho dojde v řadě případů k přesunu jednotlivých obcí z působnosti stávajícího finančního úřadu do působnosti FÚ nového, změna se týká obyvatel 565 obcí. Některé obce se pod působnost trojkové obce dostanou až v lednu 2007. Občané ale nemusí mít obavy z toho, kam patří a odkdy. Finanční úřady provedou u těch, kterých se to týká tzv. přeregistraci a dotyčné osoby v průběhu roku 2006 informují. Zašlou jim rozhodnutí o omezení platnosti osvědčení, z kterého se dozví, kterým dnem u nich přechází místní příslušnost na nový FÚ. Zda se zrovna vás změna týká a kde sídlí váš FÚ letos či příští rok, si můžete zkontrolovat i sami, a to tady.

Plátce, nebo poplatník?

Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena. Tedy ten, z jehož kapsy peníze fakticky ubudou.
Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu a za tuto transakci také odpovídá. Nemusí jít ovšem o odvod z vlastní kapsy.
Plátce a poplatník jsou někdy jeden a tentýž subjekt (např. daň z příjmů fyzických osob hradí finančnímu úřadu živnostník ze svého). V jiných případech jsou to dva různé subjekty (např. odvod DPH realizuje prodávající, daň ovšem celou zaplatil v rámci ceny zboží kupující).

Tzv. místní příslušnost, tedy pod jakého správce daně (finanční úřad, celní úřad apod.) spadáte, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla a u fyzické osoby bydlištěm, tedy místem trvalého pobytu, nebo místem, kde se převážně zdržuje.
Nelze-li takto místní příslušnost určit, rozhoduje místo, kde máte buď stálou provozovnu, nebo místo, kde vykonáváte hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění. Pokud ve vašem případě „nezafunguje“ ani to, rozhoduje, kde se na území ČR nachází převážná část vašeho nemovitého majetku.
Nelze-li určit místní příslušnost ani tak, stává se příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

U daní, kde je předmětem zdanění nemovitostZa kolik letos domov můj? a Domek nebo les, pro stát zdroj peněz), je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku (o těch se dočtete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí, Jak drahé je dědictví

), je to pak finanční úřad, v jehož obvodu:

  • měl zůstavitel (tzn. zemřelý) bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval – v případě daně dědické,
  • se nachází nemovitost, která je předmětem daně (a to i v případě, nabývá-li se současně také movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, např. převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky) – v případě daně darovací a daně z převodu nemovitostí,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel (např. obdarovaný) předmětného movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu – v případě daně darovací,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny – v případě daně darovací.
Daňový sklad

Je prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky. Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení.

U spotřebních daní, tedy daní uvalených na spotřebu minerálních olejů (dříve uhlovodíkových paliv a maziv), lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků, vykonávají správu daní od loňska místo finančních úřadů úřady celní, příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce (tedy provozovatelé daňového skladu, viz sloupek, či dovozce). Nelze-li místní příslušnost takto určit, stává se správcem Celní úřad Praha 1.

Kdy je „nejvyšší čas“?
Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od:

  • obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
  • od počátku provozování samostatné výdělečné činnosti nebo
  • ode dne, kdy začala pobírat příjmy podrobené dani.

Registrační povinnost se samozřejmě nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (tedy na zaměstnance).
(Pozn.: pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční a spotřebních daní platí speciální úprava.)

Pokud máte povinnost daň srážet (nebo zálohy na ni) nebo daň vybírat, musíte se registrovat dříve, a to nejpozději do 15 dnů od vzniku této povinnosti. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.

Dojde-li ke změnám skutečností ve vaší přihlášce k registraci, zejména vám zanikla daňová povinnost u některé z daní, musíte tyto změny oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Na finanční úřad on-line

Registrovat se k platbě daní a přiznávat se k nim můžete také po internetu tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. V současné době lze elektronicky podávat přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani z příjmů fyzických i právnických osob, k dani silniční a k dani z nemovitostí.
Zpřístupnění nových elektronických formulářů pro přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob a pro zdaňovací období 2005 se předpokládá v první dekádě března.
Daň lze elektronicky podat pomocí této aplikace EPO
.
Pro podání daňového přiznání on-line potřebujete elektronický podpis, jehož kvality jsou specifikovány v zákoně: je možné používat pouze kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb. Certifikát je v podstatě počítačový kód, který jednoznačně spojuje náš podpis s naší osobou.
Přehled poskytovatelů certifikačních služeb vydávajících kvalifikované certifikáty najdete zde na stránkách Ministerstva informatiky, jde o I.CA, Českou poštu a eIdentity. Nejlevnější kvalifikovaný certifikát seženete na poště, a to za 190 Kč na rok, další dvě akreditované společnosti jej nabízí za zhruba 700 korun.
Obliba elektronických daňových přiznání roste, zatímco v roce 2004 ji využilo 15 391 poplatníků, loni již šlo o 40 469 podání. Jen za leden 2006 bylo doručeno 12 861 elektronických podání.

Našli jste ve svém daňovém přiznání chybu?

Poslední známá daňová povinnost

… je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu zda daň byla stanovena podle vámi odevzdaného daňového přiznání, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

V případě, že zjistíte chybu v podaném daňovém přiznání ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, můžete (resp. měli byste) do této lhůty podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení pak daňová správa použije tohoto opravného přiznání, přičemž to chybné předchozí vůbec nebude brát na zřetel.
Pokud zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než vaše známá daňová povinnost (viz sloupek) až po uplynutí této lhůty, musíte předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění tzv. dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je také dodatečné přiznaná daň splatná.

Co když se k dani vůbec nepřiznám nebo ji nezaplatím?
Nepodáte-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může vám správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %. Pokud se k dani nepřiznáte ani na výzvu správce daně, ten pak bude buď předpokládat, že jste vykázali daň ve výši nula (odpovědnost za tento „pokus nepřiznat se“ ale nesete vy), popřípadě vám sám daň vyměří.

Stáhněte si interaktivní daňové formuláře!

U nás si můžete vyplnit daňové přiznání včetně příloh. Počítačový program vám spočítá daň, „nedovolí“ udělat početní chyby a vůbec vám usnadní práci. Pozor si musíte dát pouze na to, abyste správně uvedli částky z Potvrzení, údaje o daňových odpočtech a osobní údaje.

Jestliže nezaplatíte daň nebo zálohy na daň včas, nemine vás penále z dlužné částky. To se počítá za každý den prodlení (počínaje dnem následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně) a za každý den činí 0,1 % z nedoplatku daně. Takto počítané penále se uplatňuje nejdéle po dobu 500 dnů, za každý další den prodlení pak činí 140 % diskontní úrokové sazby ČNB.
Předpis penále vám správce oznámí tzv. platebním výměrem. Nechcete-li zažít daňovou exekuci, zaplaťte. Můžete se samozřejmě proti uplatnění penále pokusit odvolat.

Byli jste k státu zbytečně štědří?
Pokud naopak zaplatíte více, než jste povinni, hromadíte u správce tzv. daňový přeplatek. Ten můžete použít na úhradu případného nedoplatku u jiné daně (např. přeplatek na dani z příjmů použijete na úhradu dlužné daně z nemovitostí za svůj dům), dokonce i na úhradu nedoplatku u jiného správce daně (např. přeplatek na dani z příjmů u finančního úřadu v místě svého bydliště použijete na úhradu dlužné daně z nemovitostí za vaši chalupu u finančního úřadu v místě, kde máte chalupu).

Pokud nedoplatek nemáte, pak tento přeplatek můžete použít jako zálohu na dosud nesplatnou daňovou povinnost právě na té dani, u které přeplatek vznikl, tedy jako zálohu na další zdaňovací období.
Pokud státu na daních nic nedlužíte, můžete samozřejmě požádat i o vrácení přeplatku. Nižší částky než 50 Kč se ale nevracejí.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2005

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2005? Chcete vědět, zda se právě vám vyplatí společné zdanění manželů a jestli ano jak konkrétně jej spočítat? Víte, na který finanční úřad patříte a jak mu správně poukázat peníze? Potřebujete poradit s Přehledem pro zdravotní pojišťovnu či ČSSZ?

! Mimo jiné zde naleznete interaktivní daňové formuláře včetně přehledů pro pojišťovny, nové sazby daně z příjmů fyzických osob, daňový kalendář a spoustu dalších informací o jednotlivých daních


Autor: Simona Ely Plischke
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Simona Ely Plischke

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video