Legislativní labyrint každodenního života | e15.cz

Legislativní labyrint každodenního života

ZDROJ: Ženy - E15

Lucie Aschenbrennerová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Víte, jak se změnily podmínky pro doručování soudních obsílek, jakých nových přestupků se můžete dopustit jako držitelé občanských průkazů či pasů nebo co do roku 2005 vnesla novela obchodního zákona?

Změnily se i dálniční poplatky a sazebník správních poplatků. Čtěte pozorně,

následující řádky se týkají nás všech.

Prvního ledna došlo ke změnám ve způsobu doručování soudních

písemností. Nová úprava si klade za cíl umožnit lepší ochranu adresáta. Nemělo

by se tedy stávat, že se příjemce o zásilce vůbec nedozví, a se již tak stane,

má možnost to prokázat. Podívejme se tedy na novinky.

Občanský soudní řád nově výslovně uvádí, že

doručování do vlastních rukou se provádí mimo jiné i tehdy, pokud existuje

nebezpečí, že by písemnost mohla být místo adresátovi odevzdána účastníkovi,

který má na věci protichůdný zájem. Tedy například manželce, s níž se adresát

hodlá rozvést. Do současné doby totiž záleželo jen na soudu, zda v takovém

případě obsílku poslal do vlastních rukou nebo ne.

Novinkou je také určení postupu při doručování prostřednictvím

veřejné datové sítě – tedy elektronické doručování. To je umožněno, pokud jste

sdělili soudu svou elektronickou adresu, jestliže soud o tento způsob doručení

požádal, nebo s ním na váš návrh souhlasil. Podmínkou je též platný certifikát

soudu, tedy zaručený elektronický podpis.

Jak toto funguje? Poté, co vám e-mailem písemnost přijde,

musíte soudu potvrdit její doručení nejpozději do 3 dnů od odeslání písemnosti

elektronickou poštou. Toto potvrzení musí být odesláno s vaším zaručeným

elektronickým podpisem. Elektronické doručení se při splnění těchto podmínek

považuje za doručení do vlastních rukou.

Kam s tím psaním?
Jako tomu bylo doposud,

nadále je místem doručení byt, pracoviště, místo podnikání, místo kde se

zdržujete nebo jakékoliv jiné místo, kde budete k zastižení. Novinkou je možnost

požádat soud o doručení písemnosti na adresu místa, které mu sdělíte. Podmínkou

je, že toto místo se nachází v České republice.

Změnou prošly i podmínky,

za jakých se písemnost považuje za doručenou v případě, že adresát není

zastižen. Podle staré úpravy to bylo třetím dnem od uložení zásilky, a to i v

případě, že se adresát o zásilce nedozvěděl, respektive desátým dnem od uložení

u zásilek do vlastních rukou.

Nová úprava věc řeší jinak. Pokud vám je obsílka doručována na

místo trvalého pobytu, nebo na adresu, kterou jste sdělili soudu a požádali o

doručování na ni, nebo na adresu, kterou jste označili jako bydliště,

pracoviště, místo kde se zdržujete nebo podnikáte a přesto nejste zastiženi, je

zásilka uložena. Pokud si ji nevyzvednete do tří dnů (respektive do deseti u

zásilek do vlastních rukou), je považována za doručenou. Jestliže ale u soudu

prokážete, že jste se v místě doručováni nezdržovali v den doručování a tři dny

(resp. deset dní) poté, pokládá soud zásilku za nedoručenou.

Je-li vám písemnost doručována jinam než na uvedená místa a

nejste zastiženi, můžete si obsílku vyzvednout do tří dnů (resp. do 10 dnů u

zásilek do vlastních rukou). Pokud tak neučiníte, tato uložená písemnost se za

doručenou nepovažuje. Prokáže-li se ale, že jste se na tomto místě zdržovali ten

den, kdy jste nebyli zastiženi, nebo tři dny poté, obsílka je chápána jako

doručená. Takovýmto místem může být například vaše chalupa nebo vaše pracoviště,

které jste ale u soudu jako pracoviště neuvedli.

Psaní podnikatelům
Doručování právnickým

osobám je řešeno obdobně. Pokud se obsílka doručuje na adresu sídla firmy

uvedenou v obchodním rejstříku a není nikdo zastižen, je zásilka uložena. Po

třech dnech uložení se považuje za doručenou, leda že by se firmě podařilo u

soudu prokázat, že v den pokusu o doručení ani tři dny poté se na adrese

nezdržoval nikdo, kdo by byl kompetentní tuto písemnost přijmout. U obsílek do

vlastních rukou je tato lhůta desetidenní.

Pokud se zásilka doručuje na adresu skutečného sídla firmy, je

písemnost po opět považována za doručenou po třech (resp. deseti) dnech uložení.

Výjimkou je situace, kdy firma prokáže, že v den doručení a dané třídenní

(desetidenní) lhůtě sídlila jinde.

Občanky, pasy a nové přestupky
Změn

doznala i úprava přestupků týkajících se občanských průkazů a cestovních pasů. Úprava této

oblasti byla přesunuta ze Zákona o přestupcích do Zákona o občanských průkazech

a Zákona o cestovních dokladech. Byly také definovány některé nové přestupky, ty

jsou v následující tabulce zvýrazněny tučným písmem:

Přestupku na úseku občanských
průkazů se dopustí ten,
kdo
:
Přestupku na úseku cestovních dokladů se dopustí ten,
kdo:
Poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou,
odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím.
Poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou,
odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím.
Nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech
uvedených zákonem%.
Neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním
dokladu.
Ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský
průkaz.
Se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních
dokladů při překračování státních hranic ČR na hraničním přechodu.
Neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
zneužití občanského průkazu.
Při opuštění ČR neoprávněně překročí státní hranice bez
platného cestovního dokladu.
Poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském
průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého
pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP.
Neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
zneužití cestovního dokladu.
Ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o
občanský průkaz.
Neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo
odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem.

serverem Peníze.cz

Autor: Lucie Aschenbrennerová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video