Manželství a dluhy | e15.cz

Manželství a dluhy

ZDROJ: Ženy - E15

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Dluhy druhého z manželů znamenají problémy pro celou rodinu. Za závazky vzniklé za dobu manželství odpovídají ze zákona totiž oba manželé. Hospodařit a spravovat rodinnou kasu je tedy potřeba společně a důležitá finanční rozhodnutí dělat po vzájemné poradě.

Dluhové problémy se netýkají pouze dlužníka, ale celé jeho rodiny. Exekucí je totiž postižen celý majetek nabytý v rámci společného jmění manželů. Může se týkat také majetku rodičů či dětí, které se musí následně soudně domáhat svého práva.

Nezvládnutí dluhů jednoho z manželů tak do finančních problémů dostává celou rodinu. I na to je potřeba při nezodpovědném zadlužování pamatovat. Exekuce se totiž následně stává rodinnou záležitostí. Jestliže má manžel nebo manželka dluhy, pak musíme počítat s exekucí společného majetku. Je jedno, zda se jedná o dluhy z podnikání nebo spotřebitelských úvěrů. Exekuci zkrátka
podléhá celý majetek ve společném vlastnictví.

Co je to společné jmění manželů?

Že nevíte o dluzích manžela? Nevadí, zabavení společného majetku to vůbec nebrání. Případnou exekucí ze strany věřitelů manžela může být postiženo společné jmění manželů, které dle § 143 občanského zákoníku tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležící do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Oba společně totiž odpovídají za závazky, které některému z nich nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu.

Dlužím = dlužíme

Za závazky jednoho z manželů vzniklé za dobu manželství odpovídají oba manželé. Zjednodušeně řečeno, dluhy jednoho z manželů mohou být uspokojeny ze společného majetku. Exekutor však nemůže zabavit osobní majetek druhého manžela, majetek dětí a ostatních osob. Důkazní břemeno je však na skutečných vlastnících. Vydokladovat veškeré náležitosti a vykorespondovat je se soudem a exekutorem není jednoduché, zabere to hodně času a přináší to mnoho stresu.

Rozvod rovněž není řešením, protože při vypořádání společného jmění manželů se rozdělí mezi manžele i dluhy. Rozvod tak v praxi finanční situaci ještě zhoršuje. Mzda je odměnou za práci. Proto nelze exekučně postihnout mzdu manžela (manželky) pro dluh druhého partnera. Jestliže je taková exekuce nařízena, je potřeba se obrátit na soud s návrhem na její zastavení.

Jak prokázat vlastnictví majetku?

Exekutor zpravidla nezkoumá v bytě nebo domě, čí majetek se zde nachází. Protože zde bydlí dlužník, předpokládá se, že byl pořízen v rámci společného vlastnictví manželů. Jestliže je však některý majetek jiného původu, pak je potřeba to náležitě dokázat. Například že byl pořízen ještě před manželstvím, jedná se o dárek od rodičů, dědictví a podobně.

Že se nejedná o majetek v rámci společného vlastnictví manželů, je potřeba vydokladovat. Kupříkladu dědickým usnesením, výpovědí
třetích osob, kupní smlouvou na jméno. Exekutor tedy v praxi sepíše veškerý majetek nacházející se v nemovitosti. Skutečný vlastník movitých věcí se musí do 30 dní obrátit na exekutora s návrhem na vyloučení dané movité věci ze soupisu movitých věcí. Jestliže návrhu exekutor nevyhoví, je nutné se obrátit na soud s návrhem na vyloučení věci z výkonu.

Rodinný osobní bankrot

V případě, že jsou dluhy manžela nebo manželky příliš vysoké a neexistuje žádná naděje je splatit, je řešením osobní rodinný bankrot. Pro manžele představuje možnost, že opět nastane doba, kdy budou bez dluhů a budou moci svobodně „dýchat“. Oddlužení formou osobního bankrotu podléhá přísné kontrole a musí být povoleno soudem. Ne všechny návrhy na osobní bankrot jsou přitom schváleny.

Oba manželé podají na soud návrh na oddlužení. Oba návrhy se projednají v jednom řízení a manželé budou splácet závazky společně z příjmů obou manželů. Po dobu pěti následujích let tak budou žít na životním minimu. Když během procesu oddlužení
splní řádně a včas všechny povinnosti stanovené insolvenčním správcem, budou následně soudem osvobozeni od placení
pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Úspěšné oddlužení tak přinese nový start
do života.

Autor: Petr Gola

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video