Na rekvalifikaci netratíte | e15.cz

Na rekvalifikaci netratíte

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rekvalifikace. Zajímat se o ně budou asi nejvíce nezaměstnaní, ale tohle téma se zdaleka netýká pouze jich. Kdo se může rekvalifikačních kurzů zúčastnit, s jakou podporou státu přitom může počítat či jaké sankce za nesplnění podmínek mu hrozí?

Úřady práce zprostředkovávají rekvalifikaci nejen pro uchazeče

o práci, což jsou nezaměstnaní vedení v evidenci ÚP. Stejně ji mohou využít i

zájemci o práci, tedy lidé, kteří jsou v pracovním poměru a prostřednictvím

úřadu hledají jiné zaměstnání.

Zájemce o zaměstnání nepobírá po dobu rekvalifikace žádný

finanční příspěvek. Oproti tomu má uchazeč o zaměstnání v jejím průběhu nárok na

podporu. Přesná částka se stanovuje obdobně jako podpora v nezaměstnanosti (viz

box).

Hrozí vám i sankce
Samotná podpora při

rekvalifikaci však nenahrazuje podporu v nezaměstnanosti. To znamená, že

uchazeč o zaměstnání může pobírat podporu v nezaměstnanosti např. 2 měsíce, pak

nastoupí na roční rekvalifikaci, pobírá podporu při rekvalifikaci a pokud

po jejím ukončení nenastoupí hned do zaměstnání a je nadále veden v evidenci

úřadu práce, může si vyčerpat zbývající část z podpory v nezaměstnanosti (tedy

zbývající 4 měsíce).

Uchazeči o zaměstnání ovšem hrozí i sankce. Pokud například bez

vážných důvodů odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se

rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu, neplní stanovené studijní

povinnosti či se nepodrobní závěrečnému přezkoušení získaných znalostí a

dovedností, hrozí mu vyřazení z evidence úřadu práce na dobu 6 měsíců. A po tuto

dobu samozřejmě nemá nárok na podporu při rekvalifikaci ani na podporu v

nezaměstnanosti, zároveň si musí sám hradit zdravotní pojištění, což je 905

Kč měsíčně. Sankční vyřazení z úřadu s sebou přináší také ztrátu nároku na dávku

sociální potřebnosti (doplatek do životního minima), které poskytují sociální

odbory městských úřadů.

Kdo vybírá?
Druh rekvalifikačního kurzu

vybírá úřad práce. Přihlíží přitom k přání nezaměstnaného, ale určující je

také jeho zdravotní stav, dosavadní kvalifikace a praxe, zároveň dosud nabyté

schopnosti a zkušenosti.

Rekvalifikační kurz může provádět pouze akreditované vzdělávací

zařízení, tj. subjekt, který získá akreditaci od Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy. Tomu pak může úřad práce hradit náklady spojené s rekvalifikací.

Úřad práce za nezaměstnaného hradí náklady a dokonce mu může poskytnout i

příspěvek na úhradu prokázaných nutných výdajů s rekvalifikací spojených. V

dohodě o rekvalifikaci se účastník písemně zavazuje uhradit úřadu práce náklady

na ni, pokud ji bez vážných důvodů nedokončí nebo odmítne nastoupit do vhodného

zaměstnání.

Rekvalifikační kurz zprostředkovaný úřadem práce může tedy

uchazeči o zaměstnání hodně pomoci, ať už při rozšiřování kvalifikace a

výrazného zvýšení naděje, že se mu podaří nalézt odpovídající zaměstnání. Je

však třeba mít stále na zřeteli, že rekvalifikace s sebou přináší i

závazky, např. docházku na rekvalifikační kurz či závěrečné přezkoušení,

nelze ji tedy brát na lehkou váhu.

Nejen pro nezaměstnané
Kromě rekvalifikací

nezaměstnaných je ale možná také rekvalifikace zaměstnanců. Pokud zaměstnavatel

shledá, že v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho pracovníků je nutné jejich

přeškolení, má možnost se na rekvalifikaci dohodnout s úřadem práce. Tato

rekvalifikace probíhá v jeho pracovní době, za níž mu náleží náhrada mzdy

ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se přeškolení může uskutečnit jen

pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího zabezpečení. Úřad práce může

zaměstnavateli hradit náklady, které mu s rekvalifikací zaměstnanců vzniknou.

Nabídka rekvalifikačních kurzů zprostředkovaných úřadem práce

je skutečně široká. Jenže úřady práce jsou často limitovány okamžitou finanční

situací a množstvím peněz, které obdrží ze státního rozpočtu. Možnosti

přeškolení tedy stále nejsou plošně přístupné všem zájemcům. O to větší je

nabídka rekvalifikačních kurzů, které jsou nabízeny všem občanům (a

samozřejmě poskytovány za úhradu frekventantem kurzu). Jejich cena i kvalita se

může dosti lišit, takže je nutná určitá opatrnost i šťastná ruka ve výběru.

Plusem je pak opravdu široká nabídky i snaha pružně reagovat na momentální

situaci a potřeby na trhu práce.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video