Nebojte se práce v zahraničí | e15.cz

Nebojte se práce v zahraničí

Táňa Chadrabová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Do jedenadvaceti členských zemí Evropské unie lze bez problémů vyjet za prací.

Pokud chce ale někdo pracovat ve svém oboru, může se stát, že bude muset požádat o uznání odborné kvalifikace. Bez něj není možné některé profese vykonávat.

Odejít za prací do některé země Evropské unie dnes není problém. Kromě Německa, Rakouska, Francie, Belgie, Lucemburska a Dánska, mají Češi otevřené dveře na pracovní trhy všech zbývajících 21 zemí. Žadatel o práci se ovšem může i v těchto státech setkat s určitými omezeními. Nejčastěji to jsou podmínky, za kterých je možné určitou profesi vykonávat. U vybraných povolání je třeba doložit potřebnou kvalifikaci.

Evropská unie má nástroj, jak tento problém vyřešit. Jmenuje se uznávání kvalifikací. „Uznávání odborné, profesní kvalifikace je zaměřeno na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby. K tomu je zapotřebí předložit doklad o vzdělání a potvrzení od předchozího zaměstnavatele o délce praxe v oboru, “ říká Anna Brabcová z Eurocentra v Praze.

Zvláštní pozornost vyžadují takzvané regulované profese, které vyžadují speciální postup při uznávání kvalifikací. „Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti právní předpisy členských států Evropské unie stanovují podmínky, které musí zájemce o práci v těchto profesích splnit. Sem patří například stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo zdravotní způsobilost, “ dodává Brabcová. Každá země má svůj seznam regulovaných profesí. Ten lze pro jednotlivé státy najít na stránkách Evropské unie. Například v Česku jich existuje 210, v Itálii 95.

V případě regulovaných profesí, je třeba požádat o oficiální uznání odborné kvalifikace. Eurocentrum má proto v každé členské zemi národního koordinátora, který zájemci o práci, pomůže najít příslušnou instituci vydávající doklad o uznání kvalifikace. Seznam národních koordinátorů, na něž je možné se obracet s dotazy pro jednotlivá povolání v konkrétním členském státě EU, nalezne každý na stránkách, nebo pro konkrétní profese na těchto stránkách.

Agentury uznávání kvalifikací v zemích EU

* www.belspo.be - Belgie

|
Není-li vybrané povolání v dané zemi regulované, může každý toto povolání vykonávat za stejných podmínek jako státní příslušníci členského státu. Rozhodnutí o přijetí záleží pouze na potenciálním zaměstnavateli. „Mezi neregulovaná povolání v každém případě patří ve většině zemí pomocné práce v cestovním ruchu, pohostinství a zemědělské práce,“ upřesňuje Anna Brabcová.

Jestliže existují podstatnější rozdíly mezi kvalifikací¨získanou v Česku a požadavky hostitelského členského státu (například délka vzdělání a odborné přípravy je nejméně o jeden rok kratší, než doba požadovaná hostitelským členským státem; obsah vzdělání a odborné praxe získané v jiném členském státě se podstatně liší od obsahu osvědčeného diplomem, který je požadován hostitelským členským státem), bude zájemce o práci v zahraničí muset splnit ještě další požadavky. Je například možné doplnit si odbornou praxi v tzv. adaptačním období, nebo složit zkoušku způsobilosti.

Adaptačním obdobím je výkon regulovaného povolání v hostitelském státě pod dohledem odpovědné osoby kvalifikované pro toto povolání. Tato doba praxe pod dohledem může být doplněna další odbornou přípravou. Zkouškou způsobilosti je zkouška, která se omezuje na odborné znalosti žadatele, a kterou sestavují příslušné orgány nebo instituce hostitelského státu s cílem ohodnotit schopnosti žadatele vykonávat regulované povolání v uvedeném členském státě. Zkouška má tu výhodu, že zkracuje délku adaptačního období. Odbornou praxí se rozumí výkon dotyčného povolání v členském státě.

Než každý vycestuje za prací, měl by mít na paměti:

* do jakého členského státu Evropské unie chce

  • jaké povolání tam hodlá vykonávat


S pomocí národního koordinátora či webových stránek EU je možné zjistit, zda je toto povolání v členském státě regulované.
Není-li povolání regulované, má každý občan ČR právo ho vykonávat za stejných podmínek jako státní příslušníci daného členského státu. Výkon povolání, ale závisí pouze na ochotě potenciálního zaměstnavatele uchazeče o práci zaměstnat.
Je-li povolání regulované, je třeba požádat o uznání odborné kvalifikace. Při podávání žádosti o uznání odborné kvalifikace a při určení relevantního uznávacího orgánu může pomoci národní koordinátor. I když uznávací orgán odbornou kvalifikaci uzná, nezakládá to však nárok na zaměstnání. Opět záleží na ochotě potenciálního zaměstnavatele uchazeče o práci zaměstnat. |

Na cestě za prací se zájemce o práci může setkat i s dalšími požadavky. Směrnice EU je označují například jako „ostatní opatření“ nebo jako „ostatní profesní kvalifikace“. Příslušné instituce hostitelského státu mohou například vyžadovat důkaz:

  • o bezúhonnosti,
  • o dobré pověsti,
  • že na majetek nebyl vyhlášen konkurz
  • že nebyl pozastaven nebo zakázán výkon tohoto povolání kvůli závažnému profesnímu pochybení nebo trestného činu.

Pokud takové doklady žadatel nemá k dispozici, může je nahradit místopřísežným prohlášením, případně čestným prohlášením před příslušným soudním nebo správním orgánem nebo před notářem. Některé státy mohou po uchazečích o práci vyžadovat i potvrzení o tělesném a duševním zdraví. K tomu je potřeba mít lékařskou zprávu přeloženou do jazyka příslušné země.

Důležité je nezapomenout, že veškeré doklady - výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o vzdělání a praxi - musí být přeloženy do jazyka příslušné země a notářsky ověřeny.

Autor: Táňa Chadrabová
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Táňa Chadrabová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video