Podnikatelé, děti, daně a rok 2005 | e15.cz

Podnikatelé, děti, daně a rok 2005

ZDROJ: Ženy - E15

Kateřina Havlíčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Také na osoby samostatně výdělečně činné coby poplatníky s dětmi naši zákonodárci mysleli, připravili pro ně ovšem několik odlišností (všechno lze propočítat na naší kalkulačce).

Další důležité úpravy se dotkly vyměřovacího základu pro výpočet pojistného,

odpisů a v některých případech i osvobození od daně.

Před několika dny jsme si řekli, jaké změny přináší pro rok

2005 zákon o dani z příjmů. Hovořili jsme především o těch změnách, které se

významně dotknou poplatníků s dětmi. Informace o tom co to je daňový bonus,

sleva či společné zdanění manželů včetně možnosti všechno si propočítat

pomocí našich kalkulaček najdete v článku Množme se a plaťme méně aneb děti a daně ve 2005.

Hlavní změny, týkající se rodin s dětmi, se vztahují i na OSVČ.

Samozřejmě, OSVČ uplatní nárok na daňovou slevu, popř. bonus, až při podávání

daňového přiznání za rok 2005 (totéž platí i pro společné zdanění manželů). Pro

možnost uplatnit nárok na daňový bonus platí, že poplatník musí mít příjem

alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2005 tedy 43 110 Kč.

Kromě stejných podmínek jako u zaměstnanců (popsáno v

předchozím dílu) se na OSVČ vztahují některé další. Nemohou uplatnit společné

zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

  • odečítá ztrátu,
  • má daň stanovenou paušální částkou,
  • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
  • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
  • je v konkurzu,
  • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, že manželé jsou

spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění,

nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi

zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně. Budeme se touto

otázkou zabývat v samostatném článku.

Stejně jako u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění,

tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou

příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např.

dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde

je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy) a ostatní příjmy. Samozřejmě i

příjmy z případného zaměstnání.

Veškeré odčitatelné položky (nezdanitelné části základu daně)

může při společném zdanění uplatnit i ten z manželů, který neměl žádné

zdanitelné příjmy. To znamená i odpočty na penzijní připojištění či životní pojištění.

Mění se vyměřovací základ či odpisové doby


Spočítejte si to!

Chcete vědět, co všechno si OSVČ může odečíst od základu daně a
jaký jí bude náležet daňový bonus a daňová sleva?
Využijte naši \\ kalkulačku!

U OSVČ se také v roce 2005 zvýší vyměřovací základ pro výpočet

pojistného na zdravotní a sociální pojištění na 45 % příjmu po odpočtu výdajů.

OSVČ by rovněž neměly zapomenout, že při podávání přehledu příjmů a výdajů a

vyúčtování záloh na pojištění za rok 2004 bude pojistné počítáno ze 40 % příjmů

po odpočtu výdajů.

Pro rok 2005 je minimální záloha pojistného na zdravotní

pojištění 1 143 Kč, pro pojistné na sociální pojištění 1 192 Kč (bez

nemocenského pojištění) nebo 1 370 (včetně nem. pojištění), pokud je samostatná

výdělečná činnost činností hlavní. Minimální základ daně je pro rok 2005

stanoven na 107 300 Kč.

Asi nejdůležitější jsou změny týkající se odpisů. Došlo ke

zkrácení odpisových dob (viz tabulku). Neplatí to ovšem pro motorová a silniční

vozidla v kategorii N1, která byla zařazena do nové odpisové skupina 1a, u níž

je odpisová doba 4 roky. Na tři roky byla také zkrácena doba odpisování software

a nehmotných výsledků výzkumu a vývoje.

Zároveň s tím byly zrušeny stávající odpočty na „reinvestování“

u odpisových skupin 1 - 3 a u zrychleného odpisování zavedena možnost stejnou

část odepsat v prvním roce navíc. (Odpisové doby, sazby a koeficienty naleznete zde.)

Odpisové
doby
Odpisová skupina Doba odpisování
13 roky
1a4 roky
25 let
310 let
420 let
530 let
650 let

Byl zvýšen limit pro odepisování osobního automobilu z 900

tisíc na 1,5 miliónu Kč. Další novinkou je možnost odepsat až 100 % výdajů na

realizaci projektů výzkumu a vývoje, investice do výzkumu a vývoje byly zároveň

zařazeny mezi osvobozené od daně darovací.

Došlo také ke změně zákona o účetnictví, kde byl dosavadní

limit 6 miliónů Kč obratu pro nutnost vést účetnictví zvýšen na 15 miliónů.

Změny, které se týkají i dalších osob
Od

daně z příjmu byl osvobozen příjem z prodeje bytů a rodinných domů, pokud

poplatník použije získané peníze na uspokojení bytové potřeby i v případě, že v

bytě bydlel kratší dobu než dva roky. Poněkud problematické je, že úprava

neobsahuje dobu, dokdy musí dojít k „uspokojení“ bytové potřeby a není zřejmé

„čí“ bytovou potřebu musí poplatník uspokojit, aby podmínky pro osvobození byly

splněny. To ale bude trápit spíš úřady než poplatníky.

Osvobozeny byly také dary invalidům na rehabilitační a

protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující

těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Částka ročního důchodu, osvobozená od daně, byla zvýšena ze 144

tisíc Kč na 162 tisíc Kč.

Nevyužitá příležitost
Společné zdanění

manželů je jev jednoznačně pozitivní, jako cokoli, co snižuje daňové zatížení. U

slevy a daňového bonusu na děti je ale velká škoda, že nebyly stanoveny vyšší,

současně se zrušením dětských přídavků alespoň u rodičů, kteří mají zdanitelné

příjmy. Ušetřilo by jim to zcela zbytečné běhání s žádostmi a potvrzeními na

úřady, ušetřilo by to tisíce úředníků a spoustu času zaměstnavatelům a finančním

úřadům, které vystavují potvrzení o výši příjmů. Přídavky by buď byly zrušeny

úplně - osoby bez příjmů stejně žádají o dávky sociální potřebnosti - nebo by

mohly být zachovány jako dosud, ale pouze pro tento velmi omezený okruh

příjemců.

Autor: Kateřina Havlíčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Kateřina Havlíčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video