Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele | e15.cz

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

ZDROJ: Ženy - E15

Lucie

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje. Co vlastně jsou a k čemu slouží správní poplatky?

Správní poplatek je částka vybíraná úřadem na výkon státní

správy. Výnosy ze správních poplatků jsou příjmem státního rozpočtu, jedná-li se

o poplatky vybírané centrálními správními úřady, Rejstříkem trestů a státními

archivy. Příjmem rozpočtů územních samosprávných celků jsou pak poplatky

vybírané obcemi při výkonu tzv. přenesené působnosti. (Na obce jsou totiž státem

přenášeny i některé úkoly týkající se výkonu státní správy, např. vedení matrik,

ověřování listin či činnost prováděná stavebními nebo živnostenskými odbory.)

Platba většiny správních poplatků probíhá formou kolkových

známek. Výjimku tvoří poplatky přesahující 5 000 Kč, které jsou posílány přímo

na zvláštní účet státního rozpočtu vedený u ČNB, a správní poplatky placené

obcím (nikoli státu prostřednictvím obcí). Každá obec totiž o způsobu placení

správních poplatků na svém obecním úřadě rozhoduje sama.

V určitých případech může být správní poplatek vrácen. Jedná se

zejména o situace, kdy bez vašeho zavinění nebyl správní úkon vůbec proveden,

nebo pokud jste poplatek zaplatili, aniž jste museli. V těchto případech vám

úřad vrátí poplatek v plné výši. Pokud úkon nebyl proveden vaší vinou nebo pokud

bylo řízení správním orgánem zastaveno, můžete podat žádost o navrácení poplatku

(týká se to ale jen poplatků převyšujících 50 Kč). Správní orgán poté rozhodne,

zda vůbec a v jaké výši poplatek vrátí. Vrátit lze však nejvýše 50 %

poplatku.

Důvodem pro vrácení poplatku ale v žádném případě není záporné

vyřízení žádosti nebo jiného podání.

Co, proč a za kolik
V současné době jsou

správní poplatky upraveny v Sazebníku správních poplatků, který je přílohou

zákona o správních poplatcích. Poplatky jsou v něm přesně stanoveny, jejich výše

tedy není věcí rozhodnutí správního orgánu. Pokud by úřad vybral větší částku

než vybrat měl, musí přeplatek poplatníkům vrátit. Některé z nich uvádí

následující tabulka.

Současná výše
některých správních poplatků
Název poplatkuVýše
poplatku
(v
Kč)
Ověření opisů a fotokopií listin 20
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině 20
Nahlížení do matriky, živnostenského rejstříku 20
Stejnopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu 50
Výpis z rejstříku trestů 50
Vydání náhradního občanského průkazu 100
Vydání cestovního dokladu 200
Vydání cestovního dokladu pro děti do 15 let 50
Uzavření manželství před jiným než příslušným úřadem 600
Uzavření manželství mimo otevírací dobu úřadu nebo mimo úřední
místnost
1 000
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
v cizině nebo s cizincem
500
Změna příjmení hanlivého, výstředního, zkomoleného,
cizojazyčného
100
Změna příjmení na původní příjmení 100
Změna příjmení v ostatních případech 1 000
Zdroj dat: sazebník správních
poplatků
Poznámky:
1) Při ověřování opisů a fotokopií listin se účtuje za
každou započatou stranu A4, při ověřování podpisu nebo otisku razítka za každý
podpis a každé razítko.
2) První vydání rodného, oddacího nebo úmrtního
listu je zdarma.
3) Zdarma je také první občanský průkaz, nebo občanský
průkaz, jehož doba platnosti uplynula.
4) Změna příjmení na původní je
prováděna i bezplatně, a to v tom případě, pokud rozvedený manžel do jednoho
měsíce po rozvodu prohlásí, že přijímá opět své předešlé příjmení.

Stavební odbory obecních úřadů vybírají správní poplatky

týkající se vydávání stavebních povolení nebo územních rozhodnutí. Za povolení

ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty zaplatíte 300 Kč, za povolení ke

stavbě domu s více než dvěma byty už ale 1 000 Kč a za povolení ke stavbě

nebytových objektů 3 000 Kč. Další poplatky naleznete v zákoně.

Se stavbou souvisí i poplatky placené na katastrálních úřadech.

Vydání výpisu z katastru nemovitostí stojí 100 Kč za každých 20 započatých

parcel. Vydání kopie katastrální mapy vyjde na 50 Kč za každý i započatý formát

A4 a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitosti 500

korun.

Na živnostenských odborech zase zaplatíte za vydání

živnostenského listu 1 000 Kč a za vydání koncesní listiny 2 000 Kč. Změny

těchto listin vyjdou na 500, jejich zrušení na 150 Kč. Registrace k provozování

nestátního zdravotnického zařízení stojí 1 000 Kč, stejně tak jako podání

žádosti o registraci ekologického zemědělce.
Na finančním úřadě můžete za

stokorunu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, za dvě

stovky o prominutí daně nebo daňového nedoplatku. Jak se ale dozvíte níže v

článku, tyto poplatky brzy vzrostou.


Začínajícím motoristům komplikují život poplatky spojené s

vlastnictvím vozidel (např. za zápis auta do registru vozidel zaplatí 300 Kč) a

poplatek za vydání řidičáku (50 Kč) či tabulky SPZ (100 Kč).


Přidělení telefonního čísla na pevnou linku vyjde na 5 000

Kč A pokud vám váš poskytovatel telekomunikačních služeb provede chybné

vyúčtování, můžete proti tomuto podat námitku. Ta vás ale vyjde na stovku.

Správní poplatky jsou skutečně velice různorodé, a tak se v

sazebníku vyskytují střelné zbraně vedle námořní dopravy, udělování patentů

vedle dovozu krmiv. Najdou se zde však i poplatky týkající se domácích mazlíčků.

Jste-li vlastníkem kupříkladu nebezpečného hada, pak zaplatíte 3 000 Kč za

vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat, máte-li zvířat

A ještě se bude zdražovat…
Dosavadní zákon

o správních poplatcích byl více než 50krát novelizován a v důsledku toho je

roztříštěný a nepřehledný. V říjnu proto prošel Poslaneckou sněmovnou návrh

nového zákona o správních poplatcích, který zatím však ještě nevstoupil v

platnost. K nabytí účinnosti musí být ještě schválen Senátem, kam byl doručen

21. 10., podepsán prezidentem republiky a publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti

má nabýt třicátý den právě po jeho vyhlášení (ve Sbírce). Petr Toman, analytik

KPMG, předpokládá, že by nová úprava mohla být schválena ještě do konce roku.

Jisté to ale není.

Tento návrh zvyšuje poplatky např. za podání návrhu v daňovém

řízení, za zápis do registru vozidel (až na 500 Kč) a za zápis do katastru

nemovitostí. Také povolení sňatku mimo úřední dobu nebo místnost podraží z 1 000

na 7 000 Kč. Zcela nově by měly být zaveden například poplatek za potvrzení

tiskopisů vydaných v zahraničí, který by měl činit 100 korun. Změny poplatků

týkajících se oblasti daní uvádíme v následující tabulce.

Změna poplatků
ve finanční oblasti
Položka – přijetí
žádosti nebo návrhu
Nový zákon
(v
Kč)
Dosavadní zákon
(v
Kč)
o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav300100
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo
vyúčtování
300100
o prominutí příslušenství daně1 000200
o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o
povolení jejich zaplacení ve splátkách
400100
na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně300200
o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního
nedoplatku
300200
o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000200
Zdroj dat: KPMG

Mělo by však dojít i ke zrušení některých poplatků. V daňovém

řízení by mělo být umožněno zdarma podat žádost o prominutí daňového nedoplatku.

Osvobozeno od poplatku má být i vydání osvědčení o státním občanství ČR, které

dnes vyjde na 100 Kč. Také všechny úkony, které budou prováděny elektronicky,

mají být osvobozeny od poplatku až do výše 2 000 Kč. Nově má být zavedena také

možnost platit správní poplatky bezhotovostně.

Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem a nabude účinnosti, s aktuální výší poplatků a dalšími změnami vás samozřejmě ihned seznámíme.

Autor: Lucie Aschenbrennerová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Lucie

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video