S pochodní do daňového bludiště | e15.cz

S pochodní do daňového bludiště

ZDROJ: Ženy - E15

Simona Plischkeová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Začali jste podnikat, zdědili louku, prodali chatu či jinak nastoupili do daňového kolotoče? Víte, co dál? Na který úřad a do kdy se jít přiznat? Co dělat, když zjistíte, že jste odevzdali daňové přiznání s chybou?

Dlužíte státu, nebo jste k němu byli naopak zbytečně štědří? Úvodní článek

našeho nového tematického speciálu, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004,

vám poradí.

Při plnění daňových povinností zpravidla platí společná

procesní pravidla (není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak), která

byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Podívejme se na některé obecné otázky, které tento zákon upravuje.


Plátce, nebo poplatník?

Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena.
Tedy ten, z jehož kapsy peníze fakticky ubudou.
Plátce daně je fyzická či
právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu a za tuto
transakci také odpovídá. Nemusí jít ovšem o odvod z vlastní kapsy.
Plátce a
poplatník jsou někdy jeden a tentýž subjekt (např. daň z příjmů fyzických osob
hradí finančnímu úřadu živnostník ze svého). V jiných případech jsou to dva
různé subjekty (např. odvod DPH realizuje prodávající, daň ovšem celou zaplatil
v rámci ceny zboží kupující).

Musíte se dobrovolně přiznat. Kde?
Tzv.

místní příslušnost, tedy pod jakého správce daně (finanční úřad, celní úřad

apod.) spadáte, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla a u fyzické osoby

bydlištěm, tedy místem trvalého pobytu, nebo místem, kde se převážně

zdržuje.
Nelze-li takto místní příslušnost určit, rozhoduje místo, kde máte

buď stálou provozovnu, nebo místo, kde vykonáváte hlavní část své činnosti,

jejíž výsledky jsou předmětem zdanění. Pokud ve vašem případě „nezafunguje“ ani

to, rozhoduje, kde se na území ČR nachází převážná část vašeho nemovitého

majetku.
Nelze-li určit místní příslušnost ani tak, stává se příslušným

správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

U daní, kde je předmětem zdanění nemovitost (více v článcích Za kolik letos domov můj? a Domek nebo les, pro stát zdroj peněz), je místně

příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.
Je-li předmětem

zdanění převod, přechod či nabytí majetku (o těch se dočtete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí, Jak drahé je dědictví a Ani dárek není zadarmo), je to pak finanční úřad, v

jehož obvodu:

  • měl zůstavitel (tzn. zemřelý) bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval – v případě daně dědické,
  • se nachází nemovitost, která je předmětem daně (a to i v případě, nabývá-li se současně také movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, např. převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky) – v případě daně darovací a daně z převodu nemovitostí,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel (např. obdarovaný) předmětného movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu – v případě daně darovací,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny – v případě daně darovací.

Daňový sklad

Je prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém
provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky.
Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, musí požádat na celním ředitelství o
vydání povolení.

U spotřebních daní, tedy daní uvalených na spotřebu minerálních

olejů (dříve uhlovodíkových paliv a maziv), lihu, piva, vína a meziproduktů a

tabákových výrobků, vykonávají správu daní od loňska místo finančních úřadů

úřady celní, příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce (tedy provozovatelé

daňového skladu, viz sloupek, či dovozce). Nelze-li místní příslušnost takto

určit, stává se správcem Celní úřad Praha 1.

Kdy je „nejvyšší čas“?

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat

přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od:

  • obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
  • od počátku provozování samostatné výdělečné činnosti nebo
  • ode dne, kdy začala pobírat příjmy podrobené dani.

Registrační povinnost se samozřejmě nevztahuje na poplatníky,

kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (tedy na

zaměstnance).
(Pozn.: pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční a spotřebních daní platí speciální úprava.)

Pokud máte povinnost daň srážet (nebo zálohy na ni) nebo daň

vybírat, musíte se registrovat dříve, a to nejpozději do patnácti dnů od vzniku

této povinnosti. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území

České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat

přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené

činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.

Dojde-li ke změnám skutečností ve vaší přihlášce k registraci,

zejména vám zanikla daňová povinnost u některé z daní, musíte tyto změny oznámit

správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.


Poslední známá daňová
povinnost

… je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil
pravomocně správce daně, a to bez ohledu zda daň byla stanovena podle vámi
odevzdaného daňového přiznání, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem
nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

Našli jste ve svém daňovém přiznání chybu?


V případě, že zjistíte chybu v podaném daňovém přiznání ještě

před uplynutím lhůty pro jeho podání, můžete (resp. měli byste) do této lhůty

podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení pak daňová správa použije

tohoto opravného přiznání, přičemž to chybné předchozí vůbec nebude brát na

zřetel.

Pokud zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší nebo

daňová ztráta nižší, než vaše známá daňová povinnost (viz sloupek) až po

uplynutí této lhůty, musíte předložit do konce měsíce následujícího po tomto

zjištění tzv. dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je také dodatečné

přiznaná daň splatná.

Co když se k dani vůbec nepřiznám nebo ji nezaplatím?
Nepodáte-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové

přiznání včas, může vám správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %. Pokud

se k dani nepřiznáte ani na výzvu správce daně, ten pak bude buď předpokládat,

že jste vykázali daň ve výši nula (odpovědnost za tento „pokus nepřiznat se“ ale

nesete vy), popřípadě vám sám daň vyměří.


Průvodce daňovými povinnostmi za rok
2004

Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání? Na co si dát pozor, aby
vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí? Jak na zdravotní a sociální
pojištění? Daňové přiznání elektronicky: má smysl ho použít? A jak se s ním
vypořádat? Odpovědi naleznete v našem dalším tematickém speciálu!

Jestliže nezaplatíte daň nebo zálohy na daň včas, nemine vás

penále z dlužné částky. To se počítá za každý den prodlení (počínaje dnem

následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně) a za každý den

činí 0,1 % z nedoplatku daně. Takto počítané penále se uplatňuje nejdéle po dobu

500 dnů, za každý další den prodlení pak činí 140 % diskontní úrokové sazby ČNB.

Předpis penále vám správce oznámí tzv. platebním výměrem.

Nechcete-li zažít daňovou exekuci, zaplaťte. Můžete se samozřejmě proti

uplatnění penále pokusit odvolat.

Byli jste k státu zbytečně štědří?
Pokud

naopak platíte více, než jste povinni, hromadíte u správce tzv. daňový

přeplatek. Ten můžete použít na úhradu případného nedoplatku u jiné daně nebo,

není-li takového nedoplatku, jako zálohu na dosud nesplatnou daňovou povinnost

právě na té dani, u které přeplatek vznikl. Lze jej použít i na úhradu daňového

nedoplatku u jiného správce daně (např. přeplatek na dani z příjmů u finančního

úřadu v místě svého bydliště použijete na úhradu dlužné daně z nemovitostí u

finančního úřadu v místě, kde máte chalupu).

Pokud státu na daních nic nedlužíte, můžete samozřejmě požádat

i o vrácení přeplatku. Nižší částky než 50 Kč se ale nevracejí.

Autor: Simona Plischkeová
Uvedeno ve spolupráci se serverem Peníze.cz

Autor: Simona Plischkeová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video