Sociální síť čekají v roce 2007 významné změny | e15.cz

Sociální síť čekají v roce 2007 významné změny

ZDROJ: Ženy - E15

Ludmila Řezníčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rok 2007 bude v sociální síti časem převratných změn, o kterých vás budeme informovat. Zásadně se do systému sociálních dávek promítne změna konstrukce životního minima.

Do života také vstoupí některé nové dávky atd. Chcete-li rovněž zjistit, jaké úrovně nově dosáhne vaše životní minimum či na které dávky máte nárok, můžete využít našich kalkulaček.

Významným změnám v oblasti sociální péče, které vstoupily v platnost k 1. lednu 2007, jsme se již na našich stránkách věnovali. Například v tomto článku naleznete odkazy na všechny texty, které byly součástí tohoto seriálu. Jelikož se vesměs jedná o změny rozhodně nezanedbatelné, je dobré si je teď, kdy začínají platit, opět připomenout. Začněme tedy životním minimem.

Co je „životní minimum“?
Životní minimum je minimální hranicí příjmu, pod níž nastává stav hmotné nouze. Je to kritérium, jehož hlavní funkcí je posoudit příjmovou nedostatečnost pro potřeby sociální ochrany jedince nebo rodiny. Pokud čisté peněžní příjmy nedosahují životního minima a není možné je zvýšit vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, poskytuje stát pomoc ve formě dávek sociální péče, které doplňují nedostatečný příjem zpravidla do výše životního minima.
Více se o nové konstrukci životního a existenčního minima dočtete v tomto článku.
Zdroj: MPSV

Nový princip životního minima
Od ledna 2007 začneme rozlišovat životní a existenční minimum. (K čemu životní minimum slouží a jak se stanovuje více viz sloupek). Životní minimum je stanoveno jako minimální hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatní základních osobních potřeb. Oproti tomu existenční minimum je minimální hranice příjmů na úrovni umožňující přežití. Ani životní ani existenční minimum již nezahrnuje náklady na bydlení, bude mít tedy již jen jednu složku. K zajištění nákladů na bydlení bude sloužit jiný systém dávek (viz dále).

Řadu rodin čeká snížení či odejmutí dávek
Dochází i ke změně ve vyjmenování skupin osob, které se pro stanovení životního minima budou posuzovat společně. Oproti roku 2006 bude velkou změnou zejména společné započtení příjmů rodičů a jejich nezletilých i zletilých dětí. Dosud se započítávaly pouze děti do 26 let, které studovaly. Nyní se budou společně posuzovat také rodiče s dětmi, které pracují či jsou vedeny v evidenci úřadu práce, pokud společně bydlí. Dokonce mohou být společně posuzovány i jiné osoby, které společně žijí v bytě, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a neuhrazují společně své potřeby.

Tato změna určitě v mnoha rodinách s např. nezaměstnanými absolventy škol významně zamíchá s nároky na sociální dávky. Nově se totiž tito absolventi budou posuzovat společně se svými rodiči (tzn. bude se započítávat příjem celé rodiny), což v drtivé většině případů přinese snížení či dokonce odejmutí dávek. Příjmy rodičů totiž budou pro rodinu dostatečné.

Spočítejte si to!
Samotné životní minimum se bude stanovovat podle počtu společně posuzovaných osob. Zajímá vás vaše konkrétní životní minimum? Neváhejte a využijte pro výpočet naši kalkulačku!

Pro úplnost je třeba ještě vysvětlit nový pojem, kterým je existenční minimum. To bude stanoveno ve výši 2 020 Kč měsíčně a bude se týkat zejména občanů, kteří nesplňují podmínky pro nárok na dávky, např. z důvodů vyřazení z evidence úřadu práce, nespolupráce s úřadem při hledání zaměstnání, odmítání vhodného zaměstnání, neuplatnění všech zákonných nároků apod. Zákon vylučuje, aby mohlo být použito u nezaopatřených dětí, poživatelů starobního důchodu, u plně invalidních osob a u osob starších 65 let. U těchto skupin osob se bude vždy vycházet z životního minima, protože použití minima existenčního by pro ně bylo příliš tvrdé.

Nové dávky pomoci v hmotné nouzi
Spolu se zavedením „nového“ životního minima vstoupí do života se začátkem roku 2007 také nové dávky. Budou se jmenovat dávky pomoci v hmotné nouzi a nahradí především stávající dávky sociální potřebnosti (laikové je dosud nazývali doplatky do životního minima), ale i příspěvek na výživu (příspěvek pro děti jejichž rodiče neplatí výživné), jednorázové příspěvky pro rodiny s dětmi apod.

Nové dávky budou tři:

  1. příspěvek na živobytí,
  1. doplatek na bydlení,
  1. mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí
Výše příspěvku této dávky bude stanovena ve výši rozdílu mezi částkou na živobytí a příjmem občana. Pod pojmem částka na živobytí si u nezaopatřených dětí můžeme představit částku jejich životního minima, u ostatních osob se bude vycházet z existenčního minima, které se bude nejrůznějšími koeficienty variabilně zvyšovat podle dané sociální situace.

Doplatek na bydlení
Tato dávka je určena k pomoci při hrazení nákladů na bydlení, ovšem je určena pouze osobám ve finanční tísni - tj. těm, kterým byl přiznán příspěvek na živobytí (zákon ovšem také stanoví výjimku z této podmínky) a zároveň pobírají příspěvek na bydlení. Kromě toho zde platí ještě několik specifických podmínek :

  • nárok má pouze občan, který v místě svého trvalého bydliště skutečně fyzicky bydlí,
  • oproti tomu nemá nárok občan, který bez vážného důvodu odmítne možnost levnějšího přiměřeného bydlení nabídnutého mu obcí, v níž má trvalý pobyt.

Při samotném výpočtu příspěvku se pak vychází z odůvodněných nákladů na bydlení, mezi které patří jak nájemné (až do výše cílového nájemného = maximální částka, kterou stanoví stát), tak i další služby spojené s užíváním bytu a také úhrada nezbytné spotřeby energií, jak je v místě obvyklá (obvyklou částku u jednotlivých domácností budou sdělovat energetické společnosti).

Mimořádná okamžitá pomoc
Obě uvedené dávky doplní také mimořádná okamžitá pomoc, což bude dávka, která nepřímo nahradí bývalé jednorázové příspěvky. A tak lze tuto dávku poskytnout např. osobám, které sice nesplňují zákonem stanovené podmínky pro přiznání příspěvku na živobytí, ale hrozí jim vážná újma na zdraví, či za splnění dalších podmínek také osobám, které postihla živelná událost nebo na finanční pomoc při ztrátě dokladů apod.

Z výše uvedeného je jasné, že počátek roku 2007 bude v sociální síti skutečným zemětřesením. Spousta zákonů odhalí své slabiny i silné stránky až se vstupem do praxe. Doufejme, že těch slabých bude méně.

Autor: Ludmila Řezníčková
Uvedeno ve spolupráci se serverem
Peníze.cz

Autor: Ženy - E15
http://www.penize.cz/

Autor: Ludmila Řezníčková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video